top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-09 Kết quả của sự đào tạo

Updated: Dec 10, 2023


 

Câu gốc: “... để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của sự ban cho các ân tứ chức vụ trong Hội Thánh là gì? Sử dụng đúng đắn ân tứ Chúa ban để gây dựng nhau trong Hội Thánh đem lại ích lợi nào? Bạn đang góp phần vào công việc gây dựng Hội Thánh và đào tạo người tiếp nối ra sao?


Sứ đồ Phao-lô cho thấy việc giảng dạy Lời Chúa và đào tạo người tiếp nối trong Hội Thánh qua các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư, và giáo sư là “để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ” (câu 12 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Nói cách khác, nhiệm vụ quan trọng của mục sư và những người dạy đạo là giúp con dân Chúa nhận ra ân tứ của họ, huấn luyện và tạo điều kiện cho họ góp phần phục vụ Chúa. Nếu người lãnh đạo thu tóm mọi công việc và quyền hành trong Hội Thánh vào tay mình sẽ thất bại trong mục vụ.


Sự huấn luyện và phó thác công việc cho người khác là một quy luật của Kinh Thánh để “gây dựng thân thể Đấng Christ” (câu 12b) và bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của Hội Thánh (II Ti-mô-thê 2:2). Như vậy, các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư, và giáo sư cùng tất cả tín hữu phải sử dụng ân tứ Chúa ban để cùng nhau gây dựng Hội Thánh. Tất cả ân tứ thuộc linh đều là ân tứ phục vụ và được ban cho không phải để chúng ta sử dụng ích kỷ cho riêng mình nhưng là để phục vụ Chúa và người khác. Hiểu được điều này, chúng ta cần phải cẩn trọng, không được chôn giấu ân tứ, không bao giờ sử dụng những ân tứ Chúa ban để tìm kiếm lợi lộc cho mình nhưng phải sử dụng theo ý muốn Chúa, đừng ai kiêu ngạo vì những ân tứ Chúa ban cho mình, và không ai được phép ngăn trở người khác sử dụng và phát huy ân tứ Chúa ban cho họ.


Sự gây dựng lẫn nhau theo đúng Lời Chúa và giúp nhau phát triển ân tứ trong sự phục vụ đem đến sự hiệp nhất trong Hội Thánh và khiến cho Hội Thánh được trưởng thành (câu 13). Chính sự đa dạng trong Hội Thánh sẽ bổ sung cho nhau, nhờ đó Hội Thánh có thể được trưởng thành trọn vẹn cho dù mỗi thành viên của Hội Thánh đều bất toàn.


Xin Chúa giúp mỗi chúng ta quan tâm đầu tư cho Hội Thánh bằng cách giúp mỗi người nhận ra vị trí của mình trong thân Chúa và những ân tứ Chúa ban, thực hành những ân tứ theo sự dạy dỗ của Chúa, và nỗ lực gây dựng sự hiệp một của Hội Thánh theo nguyên tắc Kinh Thánh. Từ đó, Hội Thánh luôn có những người tiếp nối biết sử dụng ân tứ Chúa ban để tiếp tục gây dựng và phát triển Nước Đức Chúa Trời.


Bạn có quan tâm góp phần vào công việc gây dựng Hội Thánh và đào tạo người tiếp nối không?


Tạ ơn Chúa về Hội Thánh Ngài ban để con được yêu thương, chấp nhận, được học và dạy Lời Chúa, được chăm sóc để lớn lên từng ngày. Xin cho con tiếp nối công tác của những người đi trước để góp phần gây dựng Hội Thánh, nhất là trung tín dạy Lời Chúa cho người khác.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page