top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-13 Đức tin của ông A-bên


 

Câu gốc: “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói” (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Ca-in và A-bên là ai? Vì sao Đức Chúa Trời nhậm lễ vật của ông A-bên mà khước từ của ông Ca-in? Bạn học được gì qua đức tin của ông A-bên?


Câu chuyện về hai anh em Ca-in và A-bên được ký thuật trong Sáng Thế Ký 4:1-16. Đây là hai người con của ông bà A-đam Ê-va sinh ra sau khi ông bà phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Chắc hẳn cả hai anh em đều là niềm hy vọng của ông bà liên quan đến lời hứa của Chúa cho dòng dõi mình (Sáng Thế Ký 3:15). Ngay khi sinh cậu Ca-in, bà Ê-va nhận biết đây là chương trình tốt đẹp của Chúa nên đã xưng nhận rằng, “Nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sinh được một người” (Sáng Thế Ký 4:1b). Sự xuất hiện của anh em Ca-in và A-bên cho thấy Chúa không hề bỏ mặc con người. Ngài vẫn luôn dõi theo, ở cùng, và hành động trong quá trình đưa nhân loại bất tuân trở lại với Ngài. Dù con người sống ở ngoài vườn địa đàng, xa cách sự hiện diện thánh khiết của Chúa, nhưng Ngài chủ động bước vào trong mối liên hệ với họ, hướng dẫn họ trong việc dâng tế lễ để tương giao với Ngài.


Kinh Thánh không nêu lý do vì sao Đức Chúa Trời nhậm tế lễ của ông A-bên và khước từ của ông Ca-in, mà chỉ mô tả ngắn gọn rằng ông A-bên dâng chiên con làm sinh tế còn ông Ca-in dâng thổ sản (Sáng Thế Ký 4:3-5a). Không phải Chúa chê bai thổ sản, vì trong Lê-vi Ký cả hai đều là của tế lễ được chỉ định. Tế lễ của ông A-bên dâng lên có máu, biểu hiệu cho sự chuộc tội. Hẳn ông ý thức được tội lỗi mình và xin Chúa tha thứ, có lẽ vì vậy mà trước giả thư Hê-bơ-rơ giải thích ông A-bên đã dâng tế lễ tốt hơn “bởi đức tin.” Việc thờ phượng trong Cựu Ước luôn gắn với một nơi chốn, thời điểm, và cách thức được chỉ định. Ông A-bên đã thể hiện đức tin qua sự vâng theo hướng dẫn từ Chúa.


Ông A-bên dâng của lễ bằng đức tin đã được Chúa xưng là “công bình.” Ông đại diện cho những người thờ phượng Chúa bằng đức tin. Dù bị ông Ca-in giết hại, nhưng tấm gương đức tin của ông A-bên vẫn còn lên tiếng trải bao thế hệ. Đức tin của ông A-bên nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa luôn yêu thương và muốn con người chạy đến thờ phượng Ngài. Nếu chúng ta thành tâm nhận biết tội và ăn năn, vâng theo lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ được Ngài chấp nhận. Ngược lại, nếu chúng ta chọn đến với Chúa theo ý riêng, nghĩ rằng tự mình có thể làm Chúa “thay đổi cái nhìn về tôi,” thì hậu quả là Chúa sẽ “chẳng đoái đến” như trường hợp của ông Ca-in.


Bạn đang thờ phượng Chúa theo ý Chúa hay theo ý riêng?


Cảm tạ Chúa đã dùng tấm gương của ông A-bên để dạy con đến với Ngài bằng đức tin và đức tin ấy thể hiện qua việc vâng theo sự Lời Ngài. Nguyện những của lễ con dâng lên Chúa qua đời sống đức tin hằng ngày sẽ được Ngài vui nhận.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page