top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-15 Tránh xa các lời giả dối


 

Câu gốc: “Ngươi phải tránh xa các lời giả dối; chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì Ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ma-gia là ai? Ông đã làm gì với tuyển dân Ít-ra-ên? Đức Giê-hô-va nói gì về những điều ông đã thực hiện? Bạn cần làm gì để không sa vào chước cám dỗ của tiên tri giả?


Ông Sê-ma-gia là một tiên tri giả bị đày sang nước Ba-by-lôn vào năm 597 T.C. Lời giới thiệu trong câu 24 cho thấy ông Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam. “Nê-hê-lam” là một địa danh nhưng cũng có thể là một cách chơi chữ của trước giả sách Giê-rê-mi, vì theo tiếng Hê-bơ-rơ thì hai âm cuối “hê-lam” có nghĩa là “chiêm bao” được nhắc đến trong câu 8, với ý nghĩa chế giễu ông Sê-ma-gia thuộc vào nhóm người mà Đức Giê-hô-va đã cảnh báo dân Chúa chẳng nên nghe theo những lời bàn mộng nhảm nhí của họ (Giê-rê-mi 27:9).


Trong thực tế, những việc làm của ông Sê-ma-gia cho thấy rõ ràng ông là một tiên tri giả. Ông đã lấy danh của mình gửi thư cho cả dân thành Giê-ru-sa-lem và các thầy tế lễ để mạo xưng rằng chính Đức Chúa Trời lập ông làm thầy tế lễ thay thế cho Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đặng có người coi sóc Nhà Đức Giê-hô-va cũng như thay Chúa để trách phạt những người dám mạo xưng là tiên tri. Qua đó, ông chỉ trích bức thư tiên tri Giê-rê-mi đã vâng theo mệnh lệnh Đức Giê-hô-va viết cho dân của Chúa rằng, “Sự bị phu tù còn lâu ngày; hãy xây nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái” (câu 28). Chẳng may cho ông Sê-ma-gia khi chính Thầy Tế lễ

Sô-phô-ni là một trong những người ông gửi thư để xách động, lôi kéo, đã đem thư đọc cho Tiên tri Giê-rê-mi nghe toàn bộ (câu 25, 29). Vì sự lừa đảo, phản loạn trong lời rao của ông Sê-ma-gia đã khiến dân Chúa tin cậy vào những điều giả dối (câu 31) cho nên Đức Giê-hô-va công bố hình phạt cho chính ông và cả dòng dõi ông sẽ bị truất khỏi giữa vòng dân Chúa và không thể thấy những phước lành Đức Giê-hô-va sẽ làm cho dân của Ngài (câu 32).


Lại một lần nữa chúng ta được gặp cụm từ “Ta chưa hề sai nó” (câu 31) là Lời Đức Giê-hô-va xác nhận với những người không thuộc về Ngài. Có thể mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va qua thư của Tiên tri Giê-rê-mi sẽ không đem đến niềm vui cho tuyển dân Ít-ra-ên trong hiện tại, nhưng sự vâng lời Chúa sẽ giúp họ thấy những điều tốt lành Đức Giê-hô-va sẽ làm cho dân của Ngài (câu 32). Tuy nhiên, những tiên tri giả vẫn muốn trấn an dân Chúa bằng những lời giả dối, những sự bình an tạm thời. Vì thế, dân Chúa cần tỉnh táo để nhận biết đâu là tiếng Chúa và ai là người của Chúa. Ngày nay, Lời Chúa đã ban cho chúng ta rõ ràng và đầy đủ trong Kinh Thánh. Hãy đọc, học, và sống theo Lời Chúa mỗi ngày để không sa vào chước cám dỗ của những tiên tri giả.


Bạn sẽ chọn lợi ích lâu dài hay những điều êm tai trước mắt?


Lạy Chúa Công Bình và Yêu Thương! Con vui mừng khi thấy sự chăm sóc, bảo vệ của Chúa dành cho dân Ngài. Xin giúp con luôn gắn bó với Lời Chúa, vâng theo mệnh lệnh Chúa để thấy được phước lành Ngài làm cho người thuộc về Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page