top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-15 Vững lòng đến gần ngôi ơn phước


 

Câu gốc: “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm như thế nào của chúng ta? Tại sao Cơ Đốc nhân có thể dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước?


Thời Cựu Ước, thầy tế lễ đại diện cho dân chúng ra mắt Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ thông thường chỉ đại diện cho một người hoặc một nhóm người, chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới đại diện cho toàn thể dân chúng, và cũng chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép đi vào trong Nơi Chí Thánh của đền tạm hoặc đền thờ mỗi năm một lần. Nắp của Hòm Giao Ước tức nắp thi ân được xem là Ngai của Chúa trên đất và được gọi là “Ngôi Thương Xót.” Trước giả thư Hê-bơ-rơ trình bày rằng Cơ Đốc nhân không chỉ có một thầy tế lễ thượng phẩm bình thường, mà có một “Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại của chúng ta bởi hai lý do chính sau đây:


Thứ nhất, trong khi những thầy tế lễ thượng phẩm của Ít-ra-ên chỉ được phép bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi năm một lần, thì Chúa Giê-xu hiện nay đang “ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rô-ma 8:34b). Ngài ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn luôn để thực hiện vai trò của Ngài. Thứ hai, một đòi hỏi quan trọng của người đại diện là phải hiểu được tập thể mình đại diện. Và điều tuyệt vời là “chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một Thầy Tế Lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15). Để đại diện cho con người, thấu hiểu và cảm thương con người, Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, đã đến thế gian làm người, sinh ra bởi một người nữ, nếm trải mọi buồn vui của cuộc đời, cũng trải qua mọi thử thách như chúng ta. Vì vậy Ngài có thể thấu hiểu mọi nhu cầu và cảm xúc của con người.


Có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại và tuyệt vời như vậy, chúng ta có đầy đủ lý do để “vững lòng đến gần ngôi ơn phước.” Hiếm có ai diện kiến vua mà còn bình tĩnh chứ đừng nói đến việc ra mắt Đức Chúa Trời thánh khiết, oai nghi. Nhưng nhờ có Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn, chúng ta được “vững lòng” đến với Ngài. Bởi sự chết của Chúa Giê-xu, bức màn ngăn cách chúng ta khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã được xé bỏ. Vậy nên, chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước “để nhận được sự thương xót và tìm được ân sủng giúp đỡ chúng ta kịp thời” (câu 16 Bản Truyền Thống Hiệu Đính — BTTHĐ).


Điều gì đang ngăn trở bạn dạn dĩ đến gần ngôi ơn phước của Chúa?


Cảm tạ Chúa Giê-xu vì đã trở nên Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn của con, luôn cầu thay cho con trước mặt Đức Chúa Cha và thấu hiểu mọi nỗi lòng của con ngay cả khi không ai có thể thấu hiểu. Xin cho con mỗi ngày nhờ Ngài mà dạn dĩ đến với Cha để tìm kiếm ân sủng cứu giúp.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

36 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page