top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-16 Làm điều ngay thẳng và công bình


 

Câu gốc: “…Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Ít-ra-ên, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng, để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình” (II Sử-ký 9:8b).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giê-hô-gia-kim lên ngôi vua khi nào và ông cai trị được bao nhiêu năm? Vua đã làm những gì trong thời gian trị vì? Hậu quả vua phải gánh chịu là gì? Tại sao con dân Chúa cần phải làm điều ngay thẳng và công bình?


Vua Giê-hô-gia-kim lên ngôi cai trị vào lúc 25 tuổi, và người đã cai trị được 11 năm tại Giê-ru-sa-lem (II Các Vua 23:36—24:6). Trong những năm trị vì đất nước, vua đã làm rất nhiều việc sai trái, bất công: “xây nhà trái lẽ công bình”, “làm phòng bởi sự bất nghĩa”; “dùng kẻ lân cận mình làm việc vô lương, và chẳng trả tiền công” (câu 13). Và đó là những điều khiến Đức Giê-hô-va rất buồn lòng. Nếu lời chứng về Vua Giô-si-a là “làm ra sự công bình chính trực,” “làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn” (câu 15-16), thì lời chứng từ Đức Giê-hô-va về Vua Giê-hô-gia-kim hoàn toàn ngược lại, “mắt và lòng ngươi chăm sự tham lam, đổ máu vô tội, và làm sự ức hiếp hung dữ” (câu 17). Chúa đã đặt một câu hỏi mỉa mai để cho thấy vua chỉ chăm về cuộc sống xa hoa như thể nào, “Ngươi lấy gỗ bách hương ganh đua sự đẹp, há nhân đó được làm vua sao?” (câu 15a). Vua Giê-hô-gia-kim đã chẳng hoàn thành được mục đích Chúa giao khi được lập lên cai trị đất nước.


Làm điều ngay thẳng và thi hành sự công bình là điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi nơi mỗi con dân của Chúa chứ không phải chỉ dành riêng cho những người giữ chức vụ cai trị. Luật Pháp của Đức Giê-hô-va ban hành luôn quan tâm đến việc thể hiện sự công bình, ngay thẳng với mọi người trong xã hội, chẳng hạn như việc trả tiền công phải đúng thời gian quy định cho người làm công, không được giữ lại tiền công của người làm lao động cho mình vì trong cảnh nghèo khó họ chỉ trông mong nhận được phần tiền từ công sức họ bỏ ra (Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:14-15), thế nhưng Vua Giê-hô-gia-kim không hề quan tâm đến đời sống của dân chúng, chẳng những bóc lột, đặt ra sưu cao thuế nặng mà còn chẳng trả tiền công cho họ, vì ngoài nếp sống hết sức xa hoa, vua còn phải triều cống rất nặng cho Ai Cập (II Các Vua 23:35). Vì thế, vua phải nhận lấy hậu quả thật xứng đáng: vua phải chết ô nhục, bị kéo và vứt ngoài cổng thành, bị chôn như một con lừa và chẳng có ai thương tiếc (câu 18-19).


Một trong những điều Đức Chúa Trời muốn những người thuộc về Ngài cần quan tâm là làm điều công bình và ngay thẳng với người lân cận, vì điều đó chứng tỏ họ là những thần dân đang được Vua Công Bình cai trị.


Làm điều công bình cho người lân cận có phải là điều bạn luôn quan tâm không?


Lạy Đức Chúa Trời yêu thương! Tạ ơn Chúa vì tình yêu thương và sự quan tâm của Ngài dành cho con và muốn con sống trong luật công bình mà Ngài đã truyền ban, xin giúp con cảm nhận và ý thức được địa vị cao trọng Chúa ban cho để thi hành sự công bình với những người chung quanh con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page