top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-17 Chúa Giê-xu là chủ ngày Sa-bát


Ma-thi-ơ 12:6-8

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vì Con Người là Chúa ngày Sa-bát” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán với những người Pha-ri-si rằng Ngài phải được tôn trọng hơn điều gì? Vì sao Ngài phán như vậy? Chúa mong muốn những người Pha-ri-si nhận biết điều gì? Chúa mong muốn gì nơi con dân Chúa khi thờ phượng Ngài?


Trong lúc những người Pha-ri-si tìm cách bắt bẻ Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài về việc họ không giữ ngày Sa-bát, Ngài đã phán với họ rằng “tại chỗ này có một Đấng tôn trọng hơn đền thờ” (câu 6), Chúa muốn bày tỏ về thân vị của chính Ngài là Đức Chúa Trời Ngôi Hai. Chúa cũng trích dẫn Ô-sê 6:6, “Vì Ta ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu” để giúp cho những người Pha-ri-si hiểu được lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúa mong muốn con dân Chúa giữ luật pháp của Ngài trong tinh thần của người có lòng nhân từ và thương xót. Người Pha-ri-si đã quá bảo thủ trong luật pháp nên hoàn toàn không còn có lòng nhân từ đối với những người chung quanh. Theo Lê-vi Ký 19:9-10 và Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:24-25, các môn đệ của Chúa không vi phạm luật pháp, họ được phép bứt bông lúa mì ăn vì họ đang đói. Chúa mong muốn ngày Sa-bát cũng là cơ hội bày tỏ lòng thương xót quan tâm lẫn nhau giữa những con dân Ngài.


Chúa Giê-xu tiếp tục phán, “vì Con Người là Chúa ngày Sa-bát.” Từ ngữ “Con Người” không chỉ về loài người nhưng nói về chính Ngài, Chúa bày tỏ rằng Ngài có uy quyền trên ngày Sa-bát và chỉ có Ngài đủ tư cách để giải thích ý nghĩa của ngày Sa-bát. Trong Mác 2:27 Chúa Giê-xu cũng cho biết, “...Vì loài người mà lập ngày Sa-bát...” Chúa mong muốn ngày Sa-bát đem lại nhiều ích lợi nhất cho con người trong việc phục hồi thể xác, phát triển mối tương giao với Chúa và bày tỏ tình yêu thương với nhau.


Ngày nay, chúng ta nhắc nhau về ý nghĩa của ngày Sa-bát, chúng ta cũng nhìn lại thái độ của mình đối với anh chị em cùng đức tin, đôi khi vì quá bảo thủ, chúng ta đã thiếu cảm thông và không cư xử nhân từ đối với anh chị em của mình. Có thể họ đang thật sự đói, hay đang gặp những khủng hoảng trong cuộc sống, hay họ đang có những sự bất hòa với những người trong nhà thờ v.v… nên họ không thoải mái để thờ phượng Chúa chăng. Chúa mong muốn những người đến thờ phượng Ngài phải bày tỏ tình yêu, sự quan tâm, và lòng nhân từ đối với nhau. Hãy có tinh thần của tuyển dân thời kỳ ông Nê-hê-mi sau khi hiệp lại thờ phượng Chúa, “Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gửi phần cho những người không có sắm sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi” (Nê-hê-mi 8:10).


Bạn có ý thức ngày thờ phượng Chúa cũng là cơ hội bày tỏ sự cảm thông và cư xử nhân từ với anh chị em cùng đức tin không?


Lạy Chúa, xin giúp con không cứng nhắc trong cuộc sống nhưng có lòng quan tâm và tình yêu thương để con có thể giúp đỡ những anh chị em cùng đức tin đang yếu đuối trong sự thờ phượng Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

48 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page