top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-17 Làm sạch tội


 

Câu gốc: “Những thương tích và dấu vít làm cho sạch điều ác, Và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng” (Châm-ngôn 20:30).


Câu hỏi suy ngẫm: Châm-ngôn 20:30 có ý nghĩa ra sao? Mục đích của sự kỷ luật là gì? Điều gì khích lệ bạn khi chịu sự sửa phạt của Chúa?


Qua Châm-ngôn chương 20, Vua Sa-lô-môn cho biết Đức Giê-hô-va thấy rõ những tội ác nơi bí ẩn của tâm can con người và Ngài cáo trách họ (câu 27). Vua là người cai trị đất nước ngồi trên ngôi tra xét dân chúng (câu 8), và vua có trách nhiệm loại bỏ điều ác qua sự trừng phạt nghiêm khắc người ác (câu 26). Vua Sa-lô-môn kết luận chương 20 với ý nghĩa hướng đến sự thanh tẩy tội lỗi qua hình thức kỷ luật, “Những thương tích và dấu vít làm cho sạch điều ác, và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng.”


Cụm từ “làm cho sạch” có nghĩa là chà hoặc cạo sạch bụi bẩn khỏi bề mặt của một vật nào đó. Câu 30a được sử dụng theo nghĩa bóng nói lên sự tẩy sạch những gì xấu xa ra khỏi cuộc sống của một người. Cụm từ “roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng” mang ý nghĩa sự kỷ luật đúng đắn sẽ tác động và giúp thanh tẩy những tội lỗi trong nơi sâu kín của lòng người. Như vậy sự kỷ luật nghiêm khắc sẽ khiến người ác từ bỏ hành vi xấu và trở nên người tốt, hình phạt có thể gây những vết thương nhức nhối nhưng sẽ uốn nắn người xấu trở thành người ngay thẳng, thanh sạch.


Khi dạy về sự sửa phạt của Chúa, trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng khẳng định mục đích của Chúa sửa phạt con dân Ngài là vì Chúa yêu chúng ta và muốn chúng ta lìa xa tội lỗi. Chúa vì lợi ích của chúng ta mà sửa phạt để chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết của Ngài (xem Hê-bơ-rơ 12:4-11). Ông khích lệ con dân Chúa chớ ngã lòng khi bị sửa phạt vì: “Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy” (Hê-bơ-rơ 12:11).

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Yêu Thương và cũng là Đấng Thánh Khiết, nên không vì yêu thương mà Chúa chấp nhận hoặc bỏ qua tội lỗi. Không bao giờ! Vì thế, là người Chúa giao cho cương vị lãnh đạo, dù trong xã hội, Hội Thánh, hoặc gia đình, chúng ta phải thực hiện nghiêm minh kỷ luật trong tình yêu thương để giúp thanh tẩy tội lỗi cho từng thành viên và cả tập thể được thanh sạch. Mỗi chúng ta cũng cần phải khiêm cung nhận biết những tội lỗi mình đã phạm và ăn năn với Chúa để nhận được sự tha thứ của Ngài. Khi chịu sự sửa phạt không nên buồn lòng nhưng phải biết hồi tâm. Khi đó, đời sống chúng ta mới sinh ra bông trái công bình và bình an, và được dự phần trong sự thánh khiết của Chúa.


Bạn đã thực thi kỷ luật với mình và với người ra sao?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con buồn lòng, lui đi trong đức tin khi nhận sự sửa phạt của Chúa. Xin Chúa cho con có đời sống biết kỷ luật với chính mình và với anh chị em con để cùng đem lại sự thanh sạch trong Nhà Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page