top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-20 Chọn sự sống hay sự chết


 

Câu gốc: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên con chọn lựa một trong hai con đường nào? Kết quả của hai sự chọn lựa khác nhau ra sao? Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh con đường nào để đến với Đức Chúa Trời? Bạn đã và đang chọn con đường nào cho chính mình?


Sau khi Vua Sa-lô-môn dạy con cháu về ích lợi khi nhận biết sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời trong việc sáng tạo vũ trụ, ông muốn con cháu đưa ra quyết định chọn lựa: “chọn đường sống” hay “chọn đường chết.” Cụm từ “vậy bây giờ” nhấn mạnh đến thời điểm con cháu ông phải suy xét và quyết định của họ ngay lúc này chứ không thể nào lần lữa. Trước mắt con có hai sự chọn lựa. Thứ nhất, chọn vâng theo sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời: nghe và tuân giữ sự khôn ngoan (câu 32-33), tỉnh thức, chờ đợi sự khôn ngoan (câu 34). Và kết quả của việc chọn sống theo sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời là “gặp sự sống” và “được ơn của Đức Giê-hô-va” (câu 35). Thứ hai, chọn từ chối sống theo sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời: xúc phạm đến sự khôn ngoan, ghét sự khôn ngoan và hậu quả là hại cho linh hồn mình và phải chết (câu 36). Vua Sa-lô-môn khẳng định không có sự chọn lựa nào khác, con không thể chọn đứng giữa con đường của sự sống và sự chết.


Dù cha đã dạy cho con biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va là nguồn của sự khôn ngoan, tri thức; cũng đã dạy cho con biết sự khôn ngoan từ Chúa sẽ đưa con đến phước hạnh và sự sống đời đời, nhưng cha không thể chọn thế cho con. Con phải tự mình quyết định trong việc chọn đường con đi, chọn Đấng con phải thờ phượng, và chọn nơi ở cuối cùng của con trong cõi vĩnh hằng.


Trong những lời dạy dỗ cuối cùng của Chúa Giê-xu với môn đệ trước khi Ngài chịu thống khổ, Chúa phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha,” và ngay sau đó Chúa khích lệ các môn đệ khi Ngài hứa với họ, “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (xem Giăng 14). Lời dạy của Chúa nhấn mạnh rằng, chỉ có một con đường để đến với Đức Chúa Trời là qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu. Ước mong mỗi chúng ta chuyên tâm học Lời Chúa, cầu nguyện tha thiết để tìm sự khôn ngoan, dạy dỗ của Chúa Thánh Linh, và điều quan trọng hơn hết là quyết tâm chọn con đường vâng theo Lời Chúa dạy, chọn con đường đi đến sự sống đời đời.


Bạn đang chọn con đường đến sự sống đời đời hay sự chết đời đời?


Tạ ơn Chúa vì sự yêu thương và cứu chuộc Ngài cho con. Xin cho con chuyên tâm học Lời Ngài, hết lòng tìm kiếm sự chỉ dạy của Chúa Thánh Linh, để con sống vui lòng Chúa. Xin cho con biết chọn con đường để hưởng được sự sống đời đời.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page