top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-21 Nhân tính của Chúa Giê-su


Ma-thi-ơ 1:1-17

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Gia phả Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Phúc Âm Ma-thi-ơ mở đầu bằng bản gia phả của Chúa Giê-xu nhằm mục đích gì? Câu 1 nhấn mạnh điều gì về Chúa Giê-xu? Ngài giống và khác con người ra sao? Nhân tính của Chúa Giê-xu đem đến cho bạn niềm an ủi, hy vọng nào?


Phúc Âm Ma-thi-ơ mở đầu bằng bản gia phả của Chúa Giê-xu và bằng việc lặp lại hai lần cụm từ “con cháu” (câu 1). Chúa Giê-xu được Sứ đồ Ma-thi-ơ nói đến là một người có gia phả, có nhân thân, có dòng dõi. Cách mở đầu này có thể chúng ta ít quan tâm, nhưng với độc giả chủ yếu là người Do Thái thì đây lại là cách mở đầu thú vị và quan trọng. E-xơ-ra 2:62 ghi nhận khi dân Chúa trở về, có một số người “tìm gia phả mình, nhưng chẳng tìm đặng; nên người ta kể họ là ô uế, và họ bị truất khỏi chức tế lễ.” Nhờ gia phả, người ta biết lý lịch của một người. Nhờ gia phả, người ta biết Chúa Giê-xu là Đấng Mết-si-a đã được hứa trong Cựu Ước. Cũng nhờ gia phả, người ta thấy dòng lịch sử Do Thái là nhằm dọn đường cho sự giáng sinh của Ngài.


Với bản gia phả và việc nhấn mạnh Chúa Giê-xu là “con cháu” Vua Đa-vít và ông Áp-ra-ham, chúng ta được bảo đảm rằng Chúa Giê-xu thật sự là con người, Ngài mang nhân tính hoàn toàn. Theo Lu-ca 2:52, về mặt thể chất, Chúa Giê-xu cũng cần thời gian để phát triển (“thân hình càng lớn”). Về mặt trí tuệ, sự hiểu biết của Ngài cũng là kết quả của một quá trình tích lũy và học hỏi (“khôn ngoan càng thêm”). Về mặt tâm linh, Ngài cũng trưởng thành hơn mỗi ngày (“càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời”). Về mặt quan hệ xã hội và nhân cách Ngài cũng cần rèn luyện và hoàn thiện (“càng được đẹp lòng… người ta”). Sứ đồ Ma-thi-ơ cho chúng ta thấy: Ngài cần ngủ (Ma-thi-ơ 8:24); Ngài cần ăn (Ma-thi-ơ 9:10). Ngài biết đói khát, buồn, giận (Ma-thi-ơ 4:2; 21:18). Ngài khóc khi chứng kiến nỗi đau của những người thân yêu (Lu-ca 19:41).


Trong những chương sau, Sứ đồ Ma-thi-ơ tiếp tục cho biết, mặc dù Chúa Giê-xu là một con người hoàn toàn, nhưng Ngài đắc thắng tội lỗi. Ngài biết đói nhưng Ngài không vì đói mà mất khả năng phân biệt điều nào là quan trọng nhất (Ma-thi-ơ 4:11). Ngài bị “thử thách trong mọi việc” như chúng ta nhưng Ngài không hề phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15). Người ta nói “nhân vô thập toàn” nhưng Chúa Giê-xu là một con người hoàn hảo và mẫu mực để chúng ta noi theo.


Nhân tính hoàn toàn của Chúa Giê-xu khích lệ chúng ta rất nhiều vì biết rằng tất cả những gì chúng ta trải qua, Ngài đã trải qua rồi. Và nhân tính trọn vẹn của Chúa cũng khích lệ chúng ta rằng nếu chúng ta bước đi trong Ngài, Ngài sẽ giúp sức để chúng ta cũng có thể có một đời sống đắc thắng. Chúa Giê-xu hiểu thấu những trăn trở của chúng ta. Không những thế, Ngài còn giúp chúng ta sống đắc thắng.


Bạn đang trăn trở điều gì? Bạn làm gì để giải quyết trăn trở đó?


Con tạ ơn Chúa Giê-xu vì Ngài là Đức Chúa Trời, cũng là con người hoàn toàn, Ngài thấu hiểu tất cả những gì con trải qua. Xin giúp con sống theo gương mẫu đắc thắng của Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

64 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page