top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-23 Bài ca hạnh phúc P2


 

Câu gốc: “Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài” (câu 76).


Câu hỏi suy ngẫm: Trong bài ca của mình, ông Xa-cha-ri đề cập đến “ơn lành” nào Chúa đã hứa ban cho dòng dõi của ông Áp-ra-ham? Ba điều quan trọng mà ông Giăng Báp-tít phải rao báo là gì? Bạn đã nhận lãnh “ơn lành” nào Chúa ban? Bạn đang phục vụ Chúa như thế nào?


Sau khi ông Xa-cha-ri mô tả về Đấng Cứu Thế trong bài ca của mình (Lu-ca 1:67-73), ông tiếp tục trình bày về những “ơn lành” Chúa hứa ban cho dòng dõi của tổ phụ Áp-ra-ham. Từ “ơn lành” trong câu 74 có ý nghĩa là đặc ân được phục vụ Chúa. Khi Chúa thi hành công tác cứu chuộc dân Ngài thì họ được tự do để phục vụ Ngài, không còn một trở lực nào ngăn cản họ được. Những người được chuộc sẽ sống đời sống công chính và thánh khiết trước mặt Chúa, họ dạn dĩ ra mắt Chúa để phục vụ Ngài.


Ông Xa-cha-ri nhận biết vị trí cao trọng và trách nhiệm lớn lao của con ông là Giăng Báp-tít trong tư cách sứ giả của Chúa, ông Giăng Báp-tít sẽ dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu “Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi” (câu 77). Ba điều quan trọng mà Sứ giả Giăng Báp-tít phải rao báo đó là Chúa Cứu Thế đem đến “Sự Sáng,” “Sự Sống,” và “Bình An” (câu 78-79), tất cả điều này được ban cho nhân loại vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời.


Ngày nay, có nhiều tín hữu xem việc phục vụ Chúa là một trách nhiệm nặng nề, tốn nhiều thời gian nhưng không đem lại ích lợi gì cho bản thân; một số khác thì tính toán với Chúa, luôn đòi hỏi quyền lợi khi mình phục vụ Chúa; một số người thì phục vụ Chúa với tinh thần “làm ơn,” “làm phước” cho nhà thờ. Khi phục vụ với tinh thần như vậy, chúng ta làm sao có thể hát lên bài ca hạnh phúc về những “ơn lành” Chúa ban cho được. Hãy trở về với Lễ Giáng Sinh đầu tiên để chúng ta nhận biết rằng nếu Chúa Giê-xu không giáng sinh để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi thì chúng ta không thể tự do thờ phượng và phục vụ Ngài. Nếu Chúa không thánh hóa và xưng công chính cho chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ đủ tiêu chuẩn để có thể phục vụ Chúa. Nếu không bởi ân sủng và sự thương xót của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm “Sự Sáng,” “Sự Sống,” và “Bình An.” Chúa Giê-xu muốn chúng ta được hạnh phúc trong Ngài và trong sự phục vụ Ngài, Chúa cũng muốn chúng ta đem những người đang tuyệt vọng, chán chường trở về với Ngài để có thể kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc. Chúa đã phán trong Phúc Âm Mác 16:15 rằng, “…Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Xin Chúa cho mỗi chúng ta là những sứ giả giúp những người khác trở về với Chúa và kinh nghiệm hạnh phúc trong Cứu Chúa Giê-xu.


Bạn có đang vui mừng và hạnh phúc vì được phục vụ Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết ơn Ngài vì đã cứu chuộc con, xin cho con kinh nghiệm niềm hạnh phúc khi con được phục vụ Ngài để con sốt sắng chia sẻ niềm hạnh phúc tuyệt vời này cho những người chung quanh con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page