top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-24 Kinh nghiệm danh xưng của Chúa


 

Câu gốc: “Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri về Con Trẻ được sinh ra xuất hiện trong bối cảnh nào (xem chương 7—8)? Con Trẻ được gọi bằng các danh xưng nào? Các danh xưng ấy có ý nghĩa gì trong bối cảnh thời Vua A-cha? Các danh xưng này đem đến cho bạn điều gì?


Năm 735 T.C, ông A-cha lên làm vua Giu-đa. Lợi dụng những ngày đầu mới cai trị, hai vua của Sy-ri và Ít-ra-ên là Vua Rê-xin và Vua Phê-ca thúc ép Vua A-cha liên minh với mình để chống lại đế quốc A-sy-ri đang lớn mạnh. Vì còn triều cống và lệ thuộc A-sy-ri nên Vua A-cha từ chối, do đó Vua Rê-xin và Vua Phê-ca tấn công Giu-đa. Khi nghe tin ấy, “A-cha và dân sự người trong lòng kinh động, như cây trên rừng bị gió lay” (Ê-sai 7:2). Dù Vua A-cha là vị vua gian ác, nhưng bởi sự thành tín của Chúa với nhà Đa-vít, Chúa vẫn sai Tiên tri Ê-sai đến trấn an rằng: Đừng sợ liên minh đó vì sự hăm dọa ấy không thành, hai nước ấy sẽ bị hủy diệt (Ê-sai 7:7-9). Chúa đã dùng một dấu hiệu để giúp Vua A-cha và dân Chúa nhìn biết điều Ngài phán sẽ thành hiện thực: Một nữ đồng trinh sẽ sinh một con trai, danh xưng của con trai ấy “là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An” (câu 5b).


Lời tiên báo về Con Trẻ với những danh xưng ấy có ý nghĩa gì với dân Chúa lúc đó? Trong cơn bối rối khi đối diện với sự tấn công của liên minh Rê-xin — Phê-ca, thay vì cầu hỏi Chúa, Vua A-cha và dân chúng bảo nhau “hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói” (Ê-sai 8:19). Trước hoàn cảnh đó, danh xưng “Đấng Mưu Luận,” hay “Cố Vấn Kỳ Diệu” của Đấng Mết-si-a là một sự khích lệ vô cùng cần thiết. Dân Chúa đang cần một người mưu luận xuất chúng, và sẽ không tìm được ai khác ngoài Con Trẻ này. Về sau, Sứ đồ Phao-lô nói về Đấng Christ rằng, “Trong Ngài ẩn chứa mọi kho tàng của sự khôn ngoan và tri thức” (Cô-lô-se 2:3 BTTHĐ).


Từ “quyền năng” trong danh xưng “Đức Chúa Trời Quyền Năng” là từ nói về sức mạnh của chiến trận. Đấng cai trị được hứa ban không chỉ là một Cố Vấn Kỳ Diệu, Ngài còn là một vị tướng đầy sức mạnh. Tiên tri Ê-sai nói rằng Đấng Cai Trị ấy không phải là Đấng thờ ơ với dân Chúa nhưng Ngài là Cha, không phải chỉ ở bên con cái một thời gian ngắn ngủi, mà là “Cha Đời Đời.” Cha khôn ngoan và mạnh mẽ Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Ngài cũng là “Chúa Bình An.”


Trong bối cảnh chính trị đầy rối ren và tối tăm ấy, những danh xưng của Con Trẻ hẳn đã mang đến sự bảo đảm và niềm hy vọng cho dân chúng đang bối rối, khiếp sợ. Xin Chúa cho những danh xưng này cũng đem đến niềm hy vọng lớn cho chúng ta khi sống giữa thế gian đầy rối ren này.


Danh xưng nào của Con Trẻ đang trở nên thực hữu trong cuộc sống bạn?


Lạy Đấng Cố Vấn Tuyệt Vời, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An, xin giúp con thấy danh xưng Ngài rất thật trong đời sống con, đặc biệt là trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page