top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-25 Bài ca thỏa lòng


 

Câu gốc: “Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta” (Thi Thiên 91:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh mô tả ông Si-mê-ôn là người như thế nào? Ông đã có lời khấn nguyện gì với Đức Chúa Trời? Chúa đã làm gì cho ông và ông đã ca ngợi Ngài như thế nào? Tinh thần ca ngợi Chúa của ông Si-mê-ôn khích lệ bạn điều gì?


Bốn mươi ngày sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, ông bà Giô-sép, Ma-ri đem Hài Nhi Giê-xu lên đền thờ Giê-ru-sa-lem để làm lễ tinh sạch cho bà Ma-ri (Lê-vi Ký 12:1-8) và làm lễ dâng con trai đầu lòng cho Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16). Trong thành Giê-ru-sa-lem có ông Si-mê-ôn là người “công bình đạo đức” nghĩa là ông luôn tuân giữ Lời Chúa dạy trong suốt những năm tháng của cuộc đời, ông cũng là người “trông đợi sự yên ủi dân Ít-ra-ên,” ông vẫn giữ niềm hy vọng về sự đến của Đấng Mết-si-a để giải cứu dân Ngài. Chúa đã hứa với ông là ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Mết-si-a mà ông và người Ít-ra-ên đang trông đợi. Khi ông Si-mê-ôn được gặp Hài Nhi Giê-xu tại đền thờ và được bồng ẳm Con Trẻ, ông đã hát một bài ca thỏa lòng để cảm tạ Chúa, và ông sẵn sàng về với Chúa nếu Ngài muốn (câu 29).


Trong bài ca của mình, ông Si-mê-ôn bày tỏ ba đặc điểm quan trọng của Đấng Mết-si-a. Thứ nhất, Đấng Mết-si-a đem lại sự cứu rỗi (câu 30), từ “cứu vớt” có nghĩa là sự cứu rỗi, chính Chúa Giê-xu sẽ chuộc tội cho cả nhân loại. Thứ hai, Đấng Mết-si-a không chỉ là Đấng Cứu Thế của người Do Thái nhưng là của muôn dân (câu 31), điều này đã được các tiên tri nói đến (Ê-sai 49:6). Thứ ba, Đấng Mết-si-a sẽ mạc khải chân lý của Đức Chúa Trời cho mọi người (câu 31), “soi khắp thiên hạ” nói đến sự soi sáng của Chúa để nhiều người có thể hiểu được chân lý của Đức Chúa Trời.


Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đem đến sự an ủi cho mọi người, ngày nay chúng ta không phải chỉ bế Hài Nhi Giê-xu trên tay như ông Si-mê-ôn nhưng Chúa đã giáng sinh vào trong mỗi tấm lòng của chúng ta là những người đã tin Ngài. Chúng ta biết được giá trị của sự cứu chuộc và cũng được Đức Thánh Linh soi sáng để có thể hiểu được Lời Kinh Thánh, vì vậy chúng ta phải bày tỏ niềm vui cùng sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh cuộc đời mình, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang sở hữu điều quý giá nhất. Chúa đời này luôn muốn làm mù lòng chúng ta để chúng ta không cảm thấy thỏa lòng, luôn lo lắng bất an, sợ hãi, khiến chúng ta chăm tìm sự thỏa lòng cho mình bằng những giá trị tạm bợ của đời này như tiền bạc, danh vọng, quyền lực v.v… Hãy học tập tinh thần của Sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp 4:11b “…vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.” Có như thế, chúng ta mới có thể cất lên được bài ca thỏa lòng như ông Si-mê-ôn.


Bạn có luôn cất cao bài ca thỏa lòng trong cuộc sống không?


Lạy Chúa Giê-xu, Đấng đã giáng sinh để cứu chuộc con, xin Chúa soi sáng để con có thể nhận ra giá trị của sự cứu chuộc con có trong Ngài, xin cho con luôn cất cao bài ca của sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh của đời con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page