top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-31 Đấng làm chủ thời gian


 

Câu gốc: “Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Người giàu trúng mùa nghĩ mình làm chủ thời gian nên đã nói gì? Lời Đức Chúa Trời phán với người chủ cho thấy ai thật sự là Chủ của thời gian? Biết Đức Chúa Trời là Đấng làm Chủ thời gian, bạn cần sống thế nào?


Ruộng của người nhà giàu kia rất trúng mùa đến nỗi các kho của anh không đủ chỗ chứa sản vật. Anh vội lên kế hoạch phá các kho cũ và xây các kho mới lớn hơn để đủ chỗ dự trữ thóc lúa và của cải. Rồi anh yên tâm nói với linh hồn rằng: “Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (câu 19-20). Người nhà giàu này nghĩ rằng anh làm chủ thời gian, nên cứ ung dung mà thụ hưởng thành quả của mình. Thế nhưng Đức Chúa Trời cảnh báo rằng, thời gian là của Chúa, Ngài là Chủ của thời gian. Ngay chính đêm nay, Ngài đòi thời gian của Ngài lại. Sự sống của anh kết thúc, thời gian của đời anh chấm hết!


Những ngày đầu năm, nhiều người nói “năm dài tháng rộng.” Đến cuối năm thì nói “năm cùng tháng tận.” Vẫn là một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ; vẫn một tháng ba mươi ngày, nhưng con người cứ như đang làm chủ thời gian, năm dài tháng rộng hay năm cùng tháng tận là do con người quyết định. Truyền Đạo 3:1-2 cho biết: “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sinh ra, và có kỳ chết.” Vua Đa-vít đã thưa với Chúa là Đấng làm Chủ thời gian đời ông rằng: “Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa” (Thi-thiên 31:15a).


Chúng ta sống lệ thuộc thời gian, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống không lệ thuộc thời gian, Ngài là Chủ của thời gian. Con người sống rồi sẽ phải chết vì chúng ta không làm chủ được thời gian. Đức Chúa Trời là Đấng Tuyệt Đối không hề thay đổi, thời gian hoàn toàn thuộc về Chúa. Ngày cuối năm là cơ hội để chúng ta nhìn lại thời gian một năm trôi qua, mỗi chúng ta đã làm được gì cho Chúa, cho Hội Thánh và cho Nước Trời. Hãy ghi tạc Lời Chúa Giê-xu phán với người giàu ngu dại: “Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21). Ngày cuối năm, xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện như ông Môi-se: “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi. Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi-thiên 90:12). Thời gian thuộc về Chúa, Ngài ban cho chúng ta ngày nào còn sống trên đất, hãy đếm từng ngày và hết lòng tích trữ của cải thuộc linh ở trên trời.


Bạn đã sống đúng với tinh thần nhận biết Đức Chúa Trời là Chủ thời gian chưa?


Lạy Chúa, là Chủ thời gian đời con. Tạ ơn Chúa đã cho con sống trên đất thêm một năm. Xin cho con nhận biết thời gian không thuộc về con để con không chăm về đời này nhưng hết lòng lo công việc Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page