top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-5 Lưu truyền qua các thế hệ


 

Câu gốc: “Hãy kể chuyện này lại cho con cái các ngươi; con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo” (Giô-ên 1:3).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Thi-thiên này khuyên độc giả phải làm gì? Thế hệ này cần làm gì cho thế hệ tiếp theo? Lý do vì sao phải thuật lại cho con cháu? Bạn được nhắc nhở gì qua Thi-thiên này?


Mở đầu Thi-thiên 78, ông A-sáp khuyên người Ít-ra-ên phải biết “lắng tai nghe luật pháp” Chúa. Đây là điều quan trọng đối với đời sống con dân Chúa. Lịch sử cho chúng ta biết chính người Ít-ra-ên đã bịt tai khỏi Chúa, phản loạn và lãng quên những việc kỳ diệu Ngài đã làm cho họ. Do đó, Lời Chúa nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng họ cần phải quay về với Ngài, nhớ lại việc lớn lao Chúa làm và phải truyền lại cho thế hệ con cháu của họ nữa.


Mỗi một thế hệ có bổn phận truyền dạy lại cho thế hệ kế tiếp những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đối với con dân Chúa, chúng ta cần phải truyền dạy cho con cháu mình những điều lạ lùng Đức Chúa Trời quyền năng, thành tín đã làm cho thế hệ trước để chúng luôn biết chúc tụng và tạ ơn Ngài (câu 4). Đây là mệnh lệnh đã được lập trong luật pháp từ đời các tổ phụ để dòng dõi này sẽ truyền lại cho dòng dõi kế tiếp được biết về Chúa (câu 5). Đó chính là di sản thuộc linh lớn nhất và quan trọng nhất mà thế hệ trước có thể để lại cho thế hệ sau. Chúng ta cần để lại cho con cháu những kinh nghiệm đức tin trên hành trình theo Chúa, phải kể lại cho chúng biết những điều kỳ diệu Chúa đã làm, nhắc nhở con cháu phải kể lại cho thế hệ tiếp theo sau (câu 5-6).


Câu 7-8 cho biết bốn lý do vì sao chúng ta phải thuật lại cho thế hệ tiếp theo: Thứ nhất, để chúng đặt lòng tin cậy Chúa: Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là Đấng mà con cháu chúng ta phải đặt lòng tin trọn vẹn (Châm-ngôn 3:5-6). Thứ hai, để chúng không quên các công việc lớn lao Ngài đã làm: Chính Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều việc lạ lùng cho dân Do Thái ngày xưa và cho mỗi con dân Chúa ngày nay. Chúng ta cần nói cho thế hệ sau biết để chúng không bao giờ quên ơn Chúa (Thi-thiên 103:2). Thứ ba, để chúng gìn giữ các điều răn Ngài: Gìn giữ và vâng theo các mạng lệnh Chúa là điều Chúa đòi hỏi nơi con cái Chúa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:1). Thứ tư, để chúng tránh phạm những lỗi lầm của tổ phụ mình: Thế hệ sau cần nghe về những vấp ngã của chúng ta để không rơi vào vết xe đổ của người đi trước mà nhận lấy hình phạt của Đức Chúa Trời (Các Quan Xét 3:7-8).


Chúng ta phải có trách nhiệm với thế hệ con cháu mai sau qua việc dạy chúng biết tin cậy Chúa và giúp chúng lưu truyền di sản thuộc linh không phai tàn từ thế hệ này đến thế hệ khác.


Bạn có trách nhiệm lưu truyền di sản thuộc linh nào cho con cháu?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con phải biết lưu truyền di sản thuộc linh cho các thế hệ kế tiếp. Xin ban cho con sự khôn ngoan để dạy con cháu con tin cậy Ngài luôn luôn.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page