top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tâm Tình Và Sứ Điệp


"Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu" (câu 25a).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-bô-lô là người như thế nào? Tinh thần truyền giảng của ông ra sao? Ông bà Bê-rít-sin và A-qui-la đã làm gì để giúp ông A-bô-lô hoàn chỉnh sứ điệp? Tâm tình và sứ điệp phải liên hệ như thế nào để công tác truyền giáo được hiệu quả?

Ông A-bô-lô là người Do Thái quê ở A-léc-xan-tri, thuộc Ai Cập. Ông có tài hùng biện và siêng năng tra cứu nên hiểu tận tường Kinh Thánh Cựu Ước (câu 24). Ông cũng học về đạo Chúa rồi sốt sắng đi rao giảng chính xác về Chúa Giê-xu mặc dù ông chỉ mới nhận báp-tem của ông Giăng (câu 25). Ông A-bô-lô chỉ nghe ông Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-xu và giảng về sự ăn năn tội, nhưng chưa nói đến bước kế tiếp là phải tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời sống mình, nên sứ điệp ông rao giảng dù chính xác mà vẫn chưa hoàn chỉnh. Ông cũng chưa biết rõ sự chết đền tội cho loài người trên thập tự giá và sự phục sinh của Chúa. Tuy vậy, ông đã sốt sắng rao truyền chân lý với những gì đã biết. Chính Chúa Thánh Linh hiện diện và ban cho ông lòng can đảm, dạn dĩ để rao giảng Phúc Âm cứu rỗi trong nhà hội.

Ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin đã được Sứ đồ Phao-lô dẫn dắt trong niềm tin. Khi họ nghe ông A-bô-lô rao giảng về Chúa Giê-xu, họ nhận ra tiềm năng truyền giảng lẫn sự khiếm khuyết trong sứ điệp của ông. Họ không chỉ trích ông trước công chúng nhưng tế nhị mời ông về nhà, giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời kỹ càng hơn. Tạ ơn Chúa vì dù là ông A-bô-lô có tài và am hiểu Lời Kinh Thánh, ông cũng khiêm nhường sẵn lòng ngồi lắng nghe ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông kỹ càng hơn (câu 26). Khi ông A-bô-lô ngỏ ý muốn sang A-chai (Cô-rinh-tô) để truyền giảng, họ đã khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho ông, giới thiệu ông cho những người anh em và căn dặn các tín hữu ở A-chai phải tiếp đãi ông tử tế. Chúa đã trang bị cho ông A-bô-lô đầy đủ tinh thần sốt sắng và sứ điệp chính xác để ông rao giảng Phúc Âm tại A-chai thật kết quả (câu 27-28).

Trong công tác truyền giảng Tin Lành cho người chưa tin, chúng ta cần có tinh thần yêu thương linh hồn tội nhân và sốt sắng ra đi đánh lưới người, nhưng cũng cần phải khiêm nhường học hỏi Lời Chúa với người có nhiều trải nghiệm để có thể rao sứ điệp hiệu quả cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta cần tinh thần yêu thương và cũng rất cần sứ điệp chính xác để công tác truyền giảng có kết quả. Bạn đã chuẩn bị tinh thần và sứ điệp như thế nào để ra đi rao truyền Danh Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con tinh thần sốt sắng làm chứng về Chúa, siêng năng học Lời Ngài và nhạy bén để bắt lấy mọi cơ hội làm chứng về ơn cứu rỗi của Ngài cho người chưa tin.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page