top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hành Trình Thuộc Linh


"Phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật"

(Ê-phê-sô 4:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình thuộc linh là gì? Người đi trong hành trình thuộc linh có nếp sống khác với hành trình cũ như thế nào? Hành trình thuộc linh bắt đầu khi nào và sẽ dẫn đến đâu? Đời sống bạn cần thay đổi điều gì sau bài học này?

Hành trình thuộc linh là một hành trình hoàn toàn khác hẳn với hành trình cũ. Đây là hành trình mà Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa rao giảng cho con dân Chúa tại Hội Thánh Ê-phê-sô với thẩm quyền của Chúa và cũng có giá trị cho con dân Chúa ngày nay. Hành trình cũ là hành trình của người trước khi biết và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cơ Đốc nhân không được đi theo, bắt chước con đường của những người chưa được cứu chung quanh mình. Họ đã "chết vì lầm lỗi và tội ác mình" (2:1). Người theo hành trình cũ có ý tưởng hư không, trí khôn tối tăm, xa cách Đức Chúa Trời. Những công việc và tư tưởng của họ không hướng đến mục đích nhận được sự cứu rỗi đời đời. Hơn thế nữa, nhiều tư tưởng sai lạc đã đưa họ đến nếp sống buông lung, phạm mọi điều tội lỗi (4:18-20). Hành trình cũ dẫn con người đến chỗ không những hư mất đời này mà còn hư mất đời đời.

Hành trình thuộc linh là hành trình mới, bước đi trong lẽ thật của Chúa Giê-xu (câu 21). Con đường thuộc linh bắt đầu khi người ấy "học cho biết Đấng Christ." Người theo con đường này có tâm trí mới (câu 22). Đời sống họ không còn ăn ở sai lạc như trước khi tin Chúa. Họ không còn bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Hành trình mới đi "trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật," đưa con người đến với Đức Chúa Trời. Người đi trong hành trình thuộc linh được mặc lấy người mới tức là người đã được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, có bản tính công chính và thánh sạch của lẽ thật. Nhờ đó, người ấy được trở lại như thuở ban đầu mới được Chúa tạo dựng. Vì con người phạm tội nên đã xa cách sự sống của Đức Chúa Trời (câu 18), nhưng khi tin Chúa, Chúa mở ra cho con người một hành trình mới để trở về với Đức Chúa Trời qua sự hy sinh đền tội của Chúa Giê-xu Christ, đó chính là hành trình thuộc linh mà con dân Chúa phải đi theo khi trở thành người mới.

Chúa Giê-xu phán: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi Ta, thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Hành trình thuộc linh của chúng ta ngày nay là hành trình theo Chúa Giê-xu, sống trong lẽ thật, và có sự sống đời đời với Đức Chúa Trời là Cha.

Bạn đang bước đi trong hành trình thuộc linh như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con dứt khoát với đời sống cũ, bước đi vững vàng trong hành trình thuộc linh để con sống tốt đẹp hơn mỗi ngày và hướng đến sự sống vĩnh cửu với Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page