top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hành Trình Theo Chúa - 1


"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi" (câu 20a).

Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình theo Chúa là gì? Sứ đồ Phao-lô đã nêu tấm gương nào trong hành trình theo Chúa? Đóng đinh vào thập tự giá với Chúa có nghĩa gì? Bạn đã đóng đinh vào thập tự giá với Chúa như thế nào?

Theo Chúa là một hành trình thuộc linh không ngừng nghỉ, đòi hỏi sự tận hiến cả cuộc đời để theo Chúa và phục vụ Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã nêu một tấm gương khi ông viết trong thư Ga-la-ti 2:20 rằng ông đã bị "đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ." Và đó là một trong những bước đầu tiên trên hành trình theo Chúa.

Không riêng Sứ đồ Phao-lô mà mỗi con cái thật của Chúa đều đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nghĩa là khi tin nhận Chúa, chúng ta được hiệp làm một với Đấng Christ trong sự chết của Ngài. Chúa chịu đóng đinh để gánh thay án phạt tội lỗi cho chúng ta; nhờ đó chúng ta không còn bị định tội (Cô-lô-se 2:13-15), và không còn ở dưới quyền lực của tội lỗi nữa

(Rô-ma 6:6-7). Vì vậy, bản ngã tội lỗi cũ của chúng ta phải chết, tất cả tham dục xấu xa, lòng đam mê tội lỗi của chúng ta đều đã chết với Chúa trên thập tự giá.

Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô nói: "Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi." Vì chúng ta được hiệp một với Chúa trong sự chết nên cũng hiệp một với Ngài trong sự sống lại. Chúa đã chết thay cho chúng ta để chúng ta được sống, nhưng không phải sống theo bản ngã tội lỗi cũ, mà là để Chúa sống trong cuộc đời mình. Giờ đây, cuộc đời chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, không được tiếp tục sống theo ý riêng của mình mà phải để bản tính và phẩm hạnh của Đấng Christ đổ đầy vào đời sống mới của chúng ta.

Hành trình của một người theo Chúa bắt đầu bằng một đời sống hoàn toàn đầu phục Chúa, sống bằng sự sống của chính Ngài, để Chúa làm chủ trong mọi quyết định của cuộc đời mình. Đó là một đời sống hoàn toàn được đổi mới như Sứ đồ Phao-lô nói: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới"

(II Cô-rinh-tô 5:17).

Bạn đã đóng đinh bản ngã tội lỗi cũ của mình vào thập tự giá với Chúa hay chính bạn đã đóng đinh Chúa vào thập tự giá một lần nữa vì đời sống không thay đổi của mình? Tội lỗi nào đang làm ngăn trở hành trình theo Chúa của bạn? Làm sao để dẹp bỏ những ngăn trở đó?

Lạy Chúa, xin tha thứ con vì con chưa thật sự đóng đinh bản ngã tội lỗi cũ của con vào thập tự giá với Ngài. Xin giúp con đóng đinh các dục vọng, tội lỗi ngăn trở hành trình theo Chúa để "con sống, không phải là con sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong con."

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page