top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Luôn Đồng Hành


"Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm" (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Trên hành trình về đất hứa, Đức Chúa Trời đã đồng hành với người Ít-ra-ên như thế nào? Những lúc con dân Chúa than phiền, oán trách, Ngài đã làm gì với họ? Trên hành trình thuộc linh, Chúa có đồng hành với bạn không? Ngài dẫn dắt bạn thế nào?

Do cứng lòng và thất hứa với con dân Chúa, người Ai Cập bị Đức Chúa Trời trừng phạt bằng 10 tai vạ đầy kinh khiếp, cuối cùng Pha-ra-ôn cũng đồng ý cho người Ít-ra-ên ra đi. Ngay từ những chặng đường đầu tiên của hành trình về đất hứa này, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho người Ít-ra-ên biết Chúa luôn đồng hành với họ. Trụ mây và trụ lửa chính là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đang hiện diện để dẫn dắt dân Ngài. Ban ngày có trụ mây che nắng, ban đêm có trụ lửa soi sáng suốt hành trình đi trong hoang mạc. Đó là một hình ảnh thật tuyệt vời về sự đồng hành và chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài.

Khi theo dõi hành trình tiến vào đất hứa của người Ít-ra-ên, chúng ta thấy Đức Chúa Trời không lìa bỏ dân của Ngài dù rất nhiều lần họ than phiền, oán trách Chúa (câu 22). Chúa đã dẫn họ đi đường vòng để bày tỏ cho họ biết về chính Ngài rõ hơn, cũng như huấn luyện họ biết kiên trì tin cậy Chúa nhiều hơn (câu 18). Có khi Ngài phán với họ từ trụ mây (Dân Số Ký 12:5-6; Phục Truyền 31:15-16; Thi-thiên 99:7) để một lần nữa khẳng định với họ rằng Ngài vẫn đang hiện diện. Áng mây luôn bao phủ con dân Chúa thể hiện sự dẫn dắt của Ngài trong suốt hành trình, chẳng bao giờ cách xa dân Ngài. Khi áng mây di chuyển thì họ di chuyển, khi áng mây dừng lại thì họ dừng lại (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-38).

Trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đệ: "Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế" (Ma-thi-ơ 28:20). Trên hành trình thuộc linh của chúng ta ngày nay, Chúa vẫn luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta qua Chúa Thánh Linh và Lời của Ngài. Chúng ta không nhìn thấy sự hiện diện của Chúa rõ ràng như con dân Chúa nhìn thấy trụ mây và trụ lửa, nhưng bởi đức tin, chúng ta trải nghiệm Chúa Thánh Linh luôn ở cùng để dẫn dắt và Lời Ngài là ánh sáng soi hành trình thuộc linh chúng ta (Thi-thiên 119:105).

Bạn trải nghiệm sự hiện diện và đồng hành của Chúa trên hành trình thuộc linh của mình như thế nào? Bạn có sẵn sàng để cho Chúa Thánh Linh dẫn dắt mọi bước trên linh trình không? Bạn có suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm để nhận được sự dạy dỗ và hướng dẫn của Chúa không? Nguyện xin Chúa giúp bạn biết "phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy" (Thi-thiên 37:5).

Lạy Chúa, xin giúp con trải nghiệm sự đồng hành và hiện diện của Chúa mỗi ngày trên hành trình thuộc linh của con để con luôn trông cậy và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

309 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page