top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Tin Vâng Lời


"Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu" (Hê-bơ-rơ 11:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham làm gì? Chúa hứa gì với ông? Ông đáp ứng thế nào? Vì vâng theo tiếng Chúa gọi, ông Áp-ra-ham đã phải từ bỏ những gì? Bạn có sẵn sàng từ bỏ điều mình đang có để vâng theo tiếng gọi của Chúa dấn thân trên hành trình thuộc linh không?

Ông Áp-ra-ham được kể là ông tổ đức tin trong Kinh Thánh. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi ông được gọi như thế qua sự vâng lời Chúa dấn thân vào hành trình bởi đức tin của ông. Trong phần Kinh Thánh này, đức tin của ông Áp-ra-ham được bày tỏ rõ ràng bởi ông đáp ứng theo tiếng gọi của Chúa một cách không do dự và không một lời thắc mắc.

Đức Chúa Trời kêu gọi ông Áp-ra-ham "hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ Ta sẽ chỉ cho" (câu 1). Đây không phải là việc dễ làm! Hãy tưởng tượng ông Áp-ra-ham đã bảy mươi lăm tuổi, đang sống trong gia đình êm ấm giữa vòng bà con thân thương tại quê hương mình, giờ đây Chúa gọi ông hãy lìa bỏ những điều đó để bắt đầu hành trình đi đến "xứ Ta sẽ chỉ cho." Chúa không nói cho ông

Áp-ra-ham biết xứ đó sẽ thế nào hay tốt đẹp ra sao, vì thế, trước giả thư Hê-bơ-rơ cho biết "người đi mà không biết mình đi đâu" (Hê-bơ-rơ 11:8). Tuy nhiên, bởi đức tin tuyệt đối của ông Áp-ra-ham nơi Chúa mà ông đã sẵn sàng vâng lời tiến bước trên hành trình. Đức tin của ông đã thể hiện qua hành động vâng lời hoàn toàn.

Khi Chúa kêu gọi, Chúa luôn kèm theo lời hứa, và đó là giao ước của Ngài. Đức Chúa Trời đã hứa khiến dòng dõi ông Áp-ra-ham thành một dân lớn và trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc khác trên thế giới (câu 2-3). Và đúng như vậy, qua dòng dõi ông

Áp-ra-ham, Chúa Cứu Thế ra đời. Ngài đến để cứu nhân loại và ban cho những người tin theo Ngài phước hạnh vô biên. Bởi đức tin, ông Áp-ra-ham đã sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Chúa tiến bước vào hành trình thuộc linh, để từ đó Chúa lập giao ước của Ngài không chỉ cho dòng dõi ông Áp-ra-ham mà cho cả nhân loại.

Chúa cũng kêu gọi mỗi chúng ta dấn thân vào hành trình thuộc linh Chúa dành cho từng người. Chúa đang kêu gọi bạn điều gì? Bạn có sẵn sàng bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa qua sự vâng lời như ông Áp-ra-ham không? Bạn có sẵn sàng từ bỏ "chốn bình yên" của mình để bước đi bởi đức tin theo Chúa không? Đức tin phải được thể hiện bởi sự vâng lời và nhờ đó lời hứa của Chúa mới được thực hiện.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn tin cậy nơi Ngài và sẵn sàng vâng theo sự kêu gọi của Chúa dành cho cuộc đời con, dấn thân vào hành trình thuộc linh Chúa chọn để con có thể kinh nghiệm sự thành tín của Chúa càng hơn.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page