top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Kim Chỉ Nam Cho Đời Sống


"Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên bằng mười hai con bò đực vì cả Ít-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, bảy mươi bảy con chiên con, và mười hai con dê đực để làm của lễ chuộc tội: Cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va" (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người hồi hương đã dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời như thế nào? Họ dâng "mười hai con bò đực vì cả Ít-ra-ên" cho thấy điều gì trong lòng họ? Sau khi dâng của lễ xong, họ tiếp tục làm gì? Bạn học được gì từ sự thành công của ông Ê-xơ-ra?

Sau khi đoàn người lưu đày hồi hương về đến Giê-ru-sa-lem, họ nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, và hoàn tất việc bàn giao bạc, vàng và các khí dụng dùng trong Đền Thờ, thì họ khởi sự "dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên bằng mười hai con bò đực vì cả Ít-ra-ên, chín mươi sáu con chiên đực, bảy mươi bảy con chiên con, và mười hai con dê đực để làm của lễ chuộc tội: cả thảy đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va" (câu 35). Đây là của lễ thiêu được Đức Chúa Trời quy định trong Lê-vi Ký 1:1-17. Tất cả con sinh tế đều phải thiêu trọn vẹn cho Chúa. Của lễ thiêu cũng mang ý nghĩa chuộc tội của người dâng lên. Ở đây, những người hồi hương là thế hệ hậu sinh chưa hề biết Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, lần đầu tiên trong đời họ được đứng trên đất thánh và dâng của lễ thiêu gồm chiên đực, chiên con, và dê đực để chuộc tội cho chính mình nơi bàn thờ tại quê hương. Họ cũng dâng 12 con bò đực cho cả Ít-ra-ên. Chúng ta thấy họ không phân biệt mười chi phái phía Bắc hoặc hai chi phái phía Nam như trước khi bị lưu đày nữa. Có một sự hiệp nhất trọn vẹn của đoàn dân hồi hương, tất cả chỉ là một trước mặt Đức Chúa Trời. Sau khi thực hiện xong nghi thức dâng của lễ thiêu lên Chúa, họ trở về đem chiếu chỉ của vua trình lên các quan trấn và các quan cai địa phương. Chính quyền đã vâng theo chiếu chỉ trợ giúp dân chúng và mọi việc Đền Thờ của Đức Chúa Trời (câu 36).

Ông Ê-xơ-ra lãnh đạo đoàn dân hồi hương dưới sự vùa giúp của Đức Chúa Trời. Dẫn dắt dân Chúa bằng luật pháp, ưu tiên thờ phượng, và dâng của lễ đúng quy định của luật pháp Đức Chúa Trời, đồng thời ông cũng chấp hành quy định của chính quyền địa phương. Ngày nay, chúng ta có luật pháp của Chúa là Kinh Thánh, chúng ta cũng sẽ thành công như ông Ê-xơ-ra khi biết sống đúng theo lề luật đã định, trong mọi sự đều đặt nền tảng trên sự dạy dỗ của Lời Chúa.

Nhiều người thất bại vì biết Lời Chúa nhưng không sống theo Lời Chúa. Bạn có lấy sự dạy dỗ của Kinh Thánh làm kim chỉ nam cho đời sống mình không?

Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng Lời Chúa, sống theo Lời Chúa, và làm mọi việc dựa trên nền tảng của Lời Ngài. Xin Lời Chúa là kim chỉ nam cho đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page