top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Cứu Người Tin


“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện như thế nào? Con người cần làm gì để nhận được sự sống đời đời? Bạn làm gì để những người quanh bạn cũng nhận được sự sống đời đời?

Luật của Chúa đặt căn bản trên tình yêu thương. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng vũ trụ và con người. Chúa tạo nên con người với mục đích để con người tương giao với Ngài. Chúa là Đấng Thánh, cũng là Đấng yêu thương. Chúa là Thánh nên Ngài không chấp nhận tội lỗi. Ai phạm tội thì phải chịu hình phạt. Nhưng Chúa là Đấng yêu thương, Ngài yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài chết đền tội cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu là Con Một, Ngôi Hai của Đức Chúa Trời, “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ” (Phi-líp 2:6). Chúa Giê-xu đã từ bỏ địa vị Đức Chúa Trời của mình để vào đời thực hiện chương trình cứu rỗi và đem con người trở về với Đức Chúa Trời.

Từ “Yêu” (agapaō) theo nguyên nghĩa trong tiếng Hy Lạp là tình yêu cao quý nhất, tình yêu mặc dù, tình yêu hy sinh. Dù chúng ta là người tốt hay xấu, giàu hay nghèo, có học thức, địa vị hay không, Chúa vẫn yêu chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời có giá trị cao quý vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Con Một của Ngài. Đức Chúa Trời đã trả giá đền tội cho chúng ta bằng chính sự hy sinh của Con Ngài. Con một là người con có quyền hưởng tất cả gia tài của cha mình, có quyền để thay thế vị trí của cha. Con một quý giá nhất, không của cải nào thế được. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài cho con người. Chúa ban cho mỗi chúng ta vì Chúa yêu và muốn cứu chúng ta.

Luật của Chúa đòi hỏi con người phải tin để nhận được sự sống đời đời. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. “Hễ ai,” Chúa yêu thương mọi người nên bất cứ ai cũng đều hưởng được tình yêu của Ngài khi tin nhận Con Độc Sinh của Ngài làm Chúa Cứu Thế của mình. Cô-lô-se 3:11 dạy rằng, trong Đấng Christ không còn phân biệt loại người nào, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Khi chúng ta biết mình có tội, và tin vào “Con ấy” là Chúa Giê-xu Christ, là Đấng chết vì tội chúng ta, thì Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi sự chết mất và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Tình yêu thương của Chúa và đức tin của chúng ta phải đi đôi với nhau. Khi con người đặt niềm tin nơi Đấng Chrsit, họ sẽ hưởng được tình yêu của Đức Chúa Trời và cũng sẽ hưởng được sự sống đời đời trong mối tương giao tốt đẹp với Ngài.

Bạn có thật nhận được sự sống đời đời không?

Lạy Cha Thiên Thượng, tạ ơn Cha về tình yêu Ngài dành cho con. Xin Cha tha thứ tội con, xin giúp con vững tin nơi Cha trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin cho con biết đặt mục đích của đời mình là hướng về sự sống đời đời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page