top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hành Động Của Tình Yêu


“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Nguồn gốc của tình yêu xuất phát từ đâu? Cách thể hiện tình yêu của Đức Chúa Trời cho bạn bài học gì? Sứ đồ Giăng khuyên chúng ta phải sống như thế nào để bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho người khác?

Chủ đề tình yêu rất quan trọng đối với Sứ đồ Giăng, nên trong các thư của mình, rất nhiều lần ông nhấn mạnh đến tình yêu. Ông tập trung đặc biệt vào tình yêu của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, và đó cũng là trọng tâm của Phúc Âm (Giăng 3:16). Trong thư tín này, Sứ đồ Giăng khẳng định, chính Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tình yêu (câu 7) và Ngài cũng là tình yêu thương (câu 8). Tình yêu thương là một trong những bản chất của Chúa. Vì Chúa chính là tình yêu nên Ngài yêu chúng ta cách vô điều kiện. Chúa yêu chúng ta không vì chúng ta xứng đáng. Tình yêu Chúa dành cho con người không tùy thuộc vào việc họ là ai hay họ đã làm gì. Một khi chúng ta hiểu rõ điều này, chúng ta mới thật sự được sinh ra từ Đức Chúa Trời (câu 7) vì “ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời” (câu 8).

Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với thế gian không phải là cảm xúc như tình cảm con người dành cho nhau, nhưng tình yêu đó được thể hiện qua hành động cao quý. Đó là sự hy sinh chính Con Một yêu dấu của Ngài để cứu nhân loại. Nếu không có sự hy sinh của Con Một thì chúng ta vẫn đang chìm ngập trong tội lỗi xấu xa và chết mất đời đời trong hỏa ngục. Sứ đồ Giăng cho biết chính nhờ hành động yêu thương của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn mình.

Trọng tâm của Tin Lành là tình yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người, và nhờ đức tin mà chúng ta nhận biết tình yêu ấy để tiếp nhận như món quà vô giá. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho tình yêu chính là sự chết của Con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta (câu 10). Chúng ta là những tội nhân đáng nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, nhưng bởi tình yêu mà Ngài có chương trình cứu chuộc nhân loại qua sự hy sinh chính Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng khuyên “chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau” (câu 7) vì qua đó mà nhiều người khác có thể thấy và cảm nhận được tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời để cũng đến nhận tình yêu ấy.

Những người tiếp xúc với bạn có nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua lời nói và việc làm của bạn không?

Lạy Chúa, xin nhắc con luôn biết thể hiện tình yêu thương đối với người chung quanh để nhiều người nhận biết Ngài chính là tình yêu thương.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

87 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page