top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Chết Thay


“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai dự ngôn về Đấng Cứu Thế như thế nào? Đấng ấy đã phải gánh chịu những điều gì vì chúng ta? Tình trạng của chúng ta ra sao trước khi Chúa Cứu Thế chết thay cho chúng ta? Bạn cần làm gì để không còn là “chiên đi lạc” mà trở thành chiên trong ràn của Chúa?

Mặc dù người Ít-ra-ên trải qua nhiều gian nan, cực khổ vì đã lạc xa Đức Chúa Trời, thế nhưng Đức Chúa Trời yêu thương đã dùng nhiều tiên tri báo trước về Đấng Mết-si-a sẽ đến để giải cứu họ. Trong số những lời tiên tri về Đấng ấy, Tiên tri Ê-sai đã cho biết những khổ nạn mà Ngài phải gánh chịu thay cho những tội nhân. Vì tình yêu thương đối với nhân loại mà Ngài sẵn sàng gánh lấy những đau ốm, buồn bực, khốn khổ thế cho chúng ta (câu 4-5). Đây là trọng tâm của sự cứu chuộc. Con người phạm tội làm nhiều điều ác trước mặt Đức Chúa Trời và đáng bị trừng phạt. Nhưng bởi tình yêu, Ngài đã sai Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian làm người để thấu hiểu mọi nỗi đau của con người, và cuối cùng Ngài bằng lòng gánh lấy hình phạt cho con người, chịu chết trên cây thập tự cách nhục nhã. Ngài là Đấng vô tội nhưng đã vì tội lỗi của chúng ta mà chịu đau đớn, bị vết, bị thương tích, bị đòn roi, cùng mọi sự sỉ nhục như một tội nhân chỉ với mục đích để cứu chuộc nhân loại. Ngài sẵn sàng từ bỏ Ngôi vinh quang của thiên đàng, lấy hình đầy tớ mà trở nên giống như loài người (Phi-líp 2:7), bằng lòng chết thay tội cho chúng ta, để chúng ta được nhận lấy sự công chính trước mặt Đức Chúa Trời.

Hết thảy chúng ta đều như “chiên đi lạc” vì bản chất tội lỗi của mình. Chúng ta luôn có xu hướng phạm tội và đi ngược lại với ý muốn Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giê-xu bằng lòng gánh thay tội cho chúng ta trên cây thập tự, nên khi chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta được tha thứ và được làm hòa với Đức Chúa Trời. Theo luật pháp Môi-se, khi người Ít-ra-ên phạm tội, họ phải dâng chiên con làm sinh tế chuộc tội chết thay cho mình. Nhưng hiện nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ ân sủng, chính Đấng Christ là Chiên Con của Đức Chúa Trời đã chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta và của cả nhân loại. “Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (câu 6b), nên chúng ta không còn dâng chiên con nữa mà chỉ cần tin nhận Chúa Giê-xu, Đấng chết thay cho chúng ta.

Nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu gánh chịu thay cho tội lỗi của bạn trong khi Ngài hoàn toàn vô tội, bạn sẽ sống thế nào để xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh ấy?

Lạy Chúa, xin giúp con thật sự cảm nhận được những điều Ngài phải chịu vì con để con luôn biết sống xứng đáng với sự chết thay của Chúa, đồng thời cũng trung tín rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

276 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page