top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Bày Tỏ Của Đức Chúa Trời


“Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cơn giận của Đức Chúa Trời đổ trên mọi người không thờ phượng Ngài là chính xác và công bằng (câu 19-20, 21)? Từ đây, bạn nhận biết thế nào về bản chất hư hoại của con người? Sự nhận biết này giúp bạn có thái độ thích hợp nào với Chúa?

Có hai lý do khiến con người không thể biện minh cho sự hư mất của mình và oán trách Đức Chúa Trời.

Thứ nhất, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho mọi người (câu 19-20). Con người chỉ có thể biện minh cho sự không tin kính và không công bình của mình trước Đức Chúa Trời với một lý do duy nhất: Tôi chưa từng được nghe hay biết gì về Đức Chúa Trời! Đúng là con người giới hạn không thể biết gì về Đức Chúa Trời, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con người biết về Ngài (câu 19). Hơn nữa, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con người không chỉ là sự bày tỏ mơ hồ hay giới hạn cho một số người nhưng đó là sự bày tỏ “từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy” (câu 20).

Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con người về “quyền phép đời đời” thông qua sự sáng tạo và bảo tồn tạo vật của Ngài, cũng như bày tỏ về “bản tính Ngài” qua sự nhân từ và tốt lành của Ngài trong sự sáng tạo (Công-vụ Các Sứ Đồ 14:15-17).

Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho con người về Ngài bằng cách nào? Câu 19 nói rằng “cho họ” hay “trong họ.” Nghĩa là có một sự nhận biết phổ quát của mọi người về một Đấng Sáng Tạo, sự bày tỏ đó cũng được nhận biết qua lương tâm (Rô-ma 1:32), qua thiên nhiên (câu 20; Công-vụ Các Sứ Đồ 17:23-28), và qua lịch sử của các dân tộc, đặc biệt là lịch sử của người Do Thái.

Thứ hai, con người chống nghịch Đức Chúa Trời dù Ngài đã bày tỏ về chính Ngài (câu 21). Có bốn điều con người bày tỏ sự chống nghịch Đức Chúa Trời. (1) “Không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời.” Con người kiêu ngạo luôn muốn thế chỗ Đức Chúa Trời. Họ có thể dễ dàng chấp nhận mình tiến hóa từ một con vật nhưng lại không thể chấp nhận sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. (2) “Không tạ ơn Ngài.” Con người không biết ơn Chúa vì họ không chấp nhận Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, Đấng Tối Cao. (3) “Lầm lạc trong lý tưởng hư không.” Tâm trí và tấm lòng con người không thể trống rỗng, nó cần được đổ đầy, và con người đã tìm cách thay thế Đức Chúa Trời bằng những lý luận, triết lý, hay tôn giáo cho riêng mình. (4) “Lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” Một tấm lòng sẽ không được soi sáng và sự tự do khi từ chối Đức Chúa Trời và không sống nhằm tôn vinh Ngài. Tấm lòng ấy sẽ tràn đầy sự tăm tối thuộc linh và nô lệ cho tội lỗi. Tăm tối thuộc linh và suy đồi đạo đức luôn đứng chung với nhau.

Lạy Chúa, khi con phạm tội và thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời thì Ngài đã bày tỏ chính Ngài cho con. Xin cho con ngày càng biết Chúa nhiều hơn để qua đời sống con Danh Ngài được cả sáng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page