top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin - Con Đường Duy Nhất


Nghe

Rô-ma 4:13-15

“Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên người ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân sủng, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã dùng những từ ngữ nào để chỉ về sự xưng công bình mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin (câu 16)? Làm sao để biết chắc những người tin Chúa Giê-xu đều ở trong dòng dõi Áp-ra-ham (xem thêm Ga-la-ti 3:16)? Vì sao Sứ đồ Phao-lô sử dụng cụm từ “vậy nên” mở đầu câu 16? Điều này giúp bạn hiểu gì về bản chất sự cứu rỗi mà chúng ta đang được nhận trong Chúa Giê-xu?

Để nói về sự xưng công bình mà Đức Chúa Trời ban cho những người tin Chúa Giê-xu bởi đức tin, Sứ đồ Phao-lô đã dùng những từ ngữ như “gia tài,” “ân sủng,” “lời hứa” (câu 16). Một lần nữa, điều này chứng minh con người không hề dự phần bất cứ điều gì trong sự xưng công bình được Đức Chúa Trời ban cho. Nói cách khác, “con người” là những “người chết” được Đức Chúa Trời “ban sự sống” (câu 17).

Vấn đề còn lại là “gia nghiệp” và “lời hứa” thuộc về ông Áp-ra-ham và dòng dõi của ông. Ai thật sự là dòng dõi của ông Áp-ra-ham? Sứ đồ Phao-lô trả lời rõ ràng trong Ga-la-ti 3:16: “Vả, các lời hứa đã được phán cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi người. Không nói: Và cho các dòng dõi người, như chỉ về nhiều người; nhưng nói: Và cho dòng dõi ngươi, như chỉ về một người mà thôi, tức là Đấng Christ.” Như vậy, rõ ràng những lời hứa của Đức Chúa Trời cho ông Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 13:15 hay 17:8 chỉ rõ về dòng dõi đức tin của ông Áp-ra-ham chứ không phải dòng dõi thuộc thể của ông. Nói cách khác, “dòng dõi” của ông Áp-ra-ham chính là những người ở trong Đấng Christ, những người tin nhận Chúa Giê-xu. Hơn thế nữa, chính lời hứa của Đức Chúa Trời cũng xác nhận ông Áp-ra-ham là cha của nhiều dân tộc (câu 17), không chỉ là cha của người Do Thái.

Khi dùng cụm từ “vậy nên” để mở đầu câu 16, Sứ đồ Phao-lô muốn đưa ra kết luận từ những phần đã được đề cập và chứng minh trước đó. Sứ đồ Phao-lô đã nói về việc con người không thể nhận được sự xưng công bình của Đức Chúa Trời qua phép cắt bì, qua dòng dõi, qua nghi lễ tôn giáo (câu 9-12), hay qua việc giữ luật pháp (câu 13-15). Có thể nói con người không thể tự tìm kiếm sự xưng công bình và tránh khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời. Vì con người hoàn toàn bế tắc và chết trong tuyệt vọng, “Vậy nên,” Đức Chúa Trời đã đem cho con người một giải pháp, đó là bởi đức tin nhận lấy sự xưng công bình của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu.

Do đó, chúng ta chỉ có thể nhận lấy sự xưng công bình của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu bởi đức tin. Đó là ÂN SỦNG: “Ân sủng của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta, với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:14-15).

Cảm tạ Chúa về ân sủng kỳ diệu của Ngài đã cứu chuộc con. Xin giúp con mỗi ngày sống xứng đáng với ơn cứu rỗi của Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Faith #Grace

89 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page