top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bài Học Từ Hoàn Cảnh


“Dù Ta đã bỏ Ít-ra-ên bội nghịch và đã cho nó tờ để, vì cớ nó ngoại tình, Ta cũng còn thấy em gái quỷ quyệt nó, là Giu-đa, chẳng sợ sệt chi; nhưng nó cũng cứ đi hành dâm” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Có phải Chúa nói đến luật hôn nhân để bày tỏ rằng Ngài cương quyết không tha thứ, không chấp nhận họ trở về? Chúa có mục đích gì khi nhắc lại đời Vua Giô-si-a? Tại sao Chúa gọi “Giu-đa quỷ quyệt”? Bạn nhận biết Chúa thường dùng hoàn cảnh để dạy bạn như thế nào?

Việc trích dẫn luật Môi-se ngay trong 3:1 hoàn toàn không có ý rằng Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ và không chấp nhận tuyển dân của Chúa trở về. Chúa vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi họ. Ngài còn cho phép cơn hạn hán lớn xảy ra trong xứ để thức tỉnh lòng dân Chúa (câu 3-4). Kết quả là họ chạy đến kêu xin Ngài, xưng nhận Ngài là Cha, là Đấng Dẫn Dắt. Nhưng đáng tiếc là sự ăn năn này chỉ là giả hình, vì họ sợ khi thấy tai vạ nên chạy đến kêu xin Ngài thương xót. Đức Giê-hô-va nhắc lại thời trị vì của Vua Giô-si-a, đây là một vị vua tốt của vương quốc Giu-đa. Đương thời, Vua Giô-si-a đã thực hiện cải cách tôn giáo, vua dẹp bỏ các thần tượng, đền thờ ngoại bang, và buộc toàn dân trong xứ Ít-ra-ên phải phục sự Đức Giê-hô-va (II Sử Ký 34:8-35:19). Do vâng phục vua nên toàn dân đã ủng hộ và cùng vua thực hiện cải cách này. Dù vậy, họ vẫn không toàn tâm toàn ý trở về cùng Đức Chúa Trời. Nhiều lần Ngài nói với họ rằng môi miệng họ xưng nhận nhưng lòng họ vẫn cách xa Ngài (12:2). Đức Giê-hô-va đưa ra hình ảnh của lịch sử và nhắc nhở rằng, người Ít-ra-ên vì phạm tội nên đã phải đón nhận hình phạt. Vào năm 722 S.C., đế quốc A-si-ri xâm chiếm Ít-ra-ên. Chính người Giu-đa đã chứng kiến sự đoán phạt này. Tưởng chừng họ sẽ ăn năn, song Chúa so sánh sự bội nghịch của người Ít-ra-ên xem ra vẫn còn công bình hơn người Giu-đa (câu 11). Ngài gọi họ là “Giu-đa quỷ quyệt.” Với những điều sai phạm, người Ít-ra-ên còn biết sợ khi Đức Chúa Trời đoán xét, còn người Giu-đa chẳng lo lắng gì, họ vẫn tiếp tục phạm tội (câu 8). Họ chỉ trở về với Ngài để được cứu giúp qua khỏi tai nạn, hoàn toàn không phải là sự ăn năn. Đức Chúa Trời đánh giá những lời xưng nhận, hành động trở về của họ là giả dối.

Đức Chúa Trời nhìn rõ từ bên trong tấm lòng của mỗi người. Ngài biết chúng ta đang trong tình trạng nào. Vì thế, những hoàn cảnh Chúa đưa đến, trong đó có nghịch cảnh, không phải là ngẫu nhiên nhưng Ngài muốn chúng ta nhận ra sai phạm của mình để ăn năn với Ngài. Hãy nhìn hoàn cảnh và học biết điều Chúa muốn chúng ta học để thật lòng ăn năn, đón nhận sự tha thứ từ Ngài. Bạn đang trong hoàn cảnh đặc biệt nào? Đức Chúa Trời đã phán với bạn điều gì từ hoàn cảnh đó?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con nhạy cảm với những lời nhắc nhở từ Chúa Thánh Linh để con sớm nhận ra những điều sai phạm và thật lòng ăn năn, không làm Ngài buồn lòng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page