top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dư Dật Về Mọi Điều Ban Cho


Nghe

I Cô-rinh-tô 1:4-9

“…vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em” (câu 5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu ra những ơn cụ thể nào để tạ ơn Chúa (câu 5)? Từ “dư dật” có ý nghĩa gì? Bạn có đang trải nghiệm sự “dư dật về mọi điều ban cho” không? Bạn sử dụng những ơn Chúa ban ra sao?

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng không phải vì xứng đáng nên các tín hữu tại Cô-rinh-tô nhận được sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Nhưng bởi “trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 4), nghĩa là trong mối liên hệ với Đấng Christ, họ nhận được “dư dật về mọi điều ban cho.” Ông đề cập hai ơn cụ thể trong những điều mà ông nhận thấy họ được Chúa ban cho dư dật: Lời nói khôn ngoan và tri thức (câu 5). Ông không nói rằng họ được ban cho dư dật về một điều hay một vài điều, bèn là “dư dật về mọi điều” và “chẳng thiếu một ơn nào” (câu 7). Một khía cạnh khác, ông muốn nhắc họ nhớ những ân tứ thuộc linh cùng khả năng đều đến bởi Đức Chúa Trời. Và khi ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ họ không hề thiếu thốn nhưng được làm cho phong phú, giàu có hơn về mọi sự, tiêu biểu là lời nói khôn ngoan và tri thức. Đây là một trong những điều mà các tín hữu tại Cô-rinh-tô rất yêu thích. Cụ thể, có một nhóm người trong Hội Thánh ủng hộ ông A-bô-lô, vì họ yêu thích tài nói năng khéo léo của ông (Công-vụ Các Sứ Đồ 18:24).

Lời nói khôn ngoan và sự hiểu biết được Sứ đồ Phao-lô liệt kê trong danh sách những ơn ban từ Chúa, không phải là lời nói khôn ngoan và sự hiểu biết về tri thức của thế gian, mà là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và lời nói khôn ngoan để làm chứng về Đấng Christ của sự sống. Bởi những điều này đến bởi Đức Chúa Trời, nên con dân Chúa có bổn phận sử dụng cho sự ích lợi, gây dựng Hội Thánh, và làm vinh quang Danh Ngài. Tuy nhiên, nan đề lớn của Hội Thánh Cô-rinh-tô là chia rẽ, và thiếu tình yêu thương. Phải chăng Sứ đồ Phao-lô muốn những tín hữu phải nhìn lại thái độ của mình trong việc nhận lãnh và sử dụng những ân tứ thuộc linh?

Đức Chúa Trời vui lòng ban cho con cái của Ngài “dư dật về mọi điều” và Ngài muốn chúng ta sử dụng những ơn đó để gây dựng anh chị em và Hội Thánh. Một trong những thước đo quan trọng để chúng ta có thể thẩm định cách mình sử dụng những ân tứ thuộc linh Chúa ban chính là sự yêu thương, hiệp nhất trong Hội Thánh. Bạn có thái độ và sử dụng những ơn Chúa ban như thế nào?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì trong Chúa Giê-xu, con được nhận sự ban cho dư dật. Xin giúp con luôn ý thức sử dụng những ân tứ thuộc linh Chúa ban để góp phần gây dựng Hội Thánh và anh chị em trong gia đình đức tin.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#HolySpirit #Blessing #Talent

99 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page