top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Chan Chứa


“Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Tình cảm của Sứ đồ Phao-lô với các tín hữu Phí-líp ra sao? Ông cầu nguyện cho các tín hữu tại Phi-líp điều gì? Vì sao ông cầu nguyện như thế? Để làm sáng Danh Chúa, đời sống bạn phải như thế nào?

Chúng ta thấy rõ tình cảm của Sứ đồ Phao-lô dành cho các tín hữu tại Phi-líp ngay từ những câu đầu của thư tín. Ông không nghĩ đến mình nhưng luôn quan tâm đến đức tin của anh chị em trong cộng đồng đức tin khắp nơi. Bắt đầu từ câu 9, ông cho họ biết những điều ông thường cầu nguyện cho họ. Sứ đồ Phao-lô đã cầu xin Chúa ban cho các tín hữu tại đây tình yêu thương càng chan chứa hơn (câu 9a). Chắc chắn họ đã biết tình yêu của Chúa dành cho họ và ở trong họ nên Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện để tình yêu ấy càng gia tăng. Tuy nhiên, tình yêu đó không chỉ là cảm xúc nhưng là sự nhận biết rõ hơn về Chúa Cứu Thế, về những gì Ngài đã làm cho họ. Thật vậy, một khi được lớn lên trong tình yêu của Chúa Cứu Thế, tấm lòng và tâm trí của chúng ta cũng lớn lên khiến chúng ta biết quan tâm và yêu thương người khác nhiều hơn. Vì Chúa là tình yêu nên tâm linh chúng ta phải gắn kết với Chúa, chúng ta sẽ chan chứa tình yêu của Ngài như nhánh nho gắn liền gốc nho để được nuôi sống (Giăng 15).

Lý do Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu gia tăng trong tình yêu thương là để họ có khả năng phân biệt “những sự tốt lành hơn” (câu 10a), nghĩa là nhận ra những sự khác biệt giữa điều đúng, sai, tốt, xấu..., để nhờ đó họ có thể giữ được mình “tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ” (câu 10b).

Sứ đồ Phao-lô mong ước các tín hữu Phi-líp ngày xưa cũng như mỗi chúng ta ngày nay phải lớn lên trong đức tin mỗi ngày để giữ đời sống mình trong sạch, và luôn sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Giê-xu bất cứ lúc nào.

Đời sống Cơ Đốc nhân trưởng thành là một đời sống bày tỏ những bông “trái công bình” (câu 11a) hay bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Những đức tính đó phải được thể hiện trong nếp sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân để Danh Chúa được cả sáng, qua đó nhiều người có thể nhìn thấy mà ngợi tôn Đức Chúa Trời (câu 11b).

Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta tấm gương về sự quan tâm và cầu thay cho anh chị em trong Hội Thánh, trong cộng đồng đức tin khắp nơi. Chúng ta cần nuôi mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời để từ đó tình yêu của chúng ta đối với người khác được gia tăng cách chan chứa hơn.

Bạn có thường xuyên cầu thay cho các tín hữu không?

Lạy Chúa, xin cho tình yêu thương chan chứa trong tấm lòng và trong tâm trí con để con sống vui lòng Chúa hầu Danh Ngài được cả sáng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page