top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì?


“Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (câu 15 BTT).

“Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật” (câu 15 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về người đưa ra đề nghị với Chúa Giê-xu? Vì sao Chúa Giê-xu từ chối đáp ứng yêu cầu của người ấy? Nếu là một người trong đám đông đó, bạn sẽ yêu cầu Chúa Giê-xu điều gì? Bạn nghĩ Ngài sẽ đáp ứng thế nào với lời yêu cầu của mình?

Trong khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy những nguyên tắc thuộc linh quan trọng như phải sống chân thật, đừng lo lắng, hãy tìm kiếm và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì một người lại gần xin Chúa phân xử việc chia tài sản thừa kế giữa ông và anh trai ông. Chuyện gì xảy ra? Người này đang làm gì, nghe gì, và quan tâm đến điều gì? Người này không chú ý nghe Chúa giảng, không quan tâm đến nhu cầu thuộc linh, mà chỉ quan tâm đến tài sản, của cải. Chúa Giê-xu cho biết đây là hạng người “hà tiện” – đúng hơn là “tham lam” – một người xem tiền bạc là giá trị của đời sống, và cho rằng tiền bạc có thể đem đến “sự sống,” hạnh phúc, và niềm vui; hay một người coi trọng vật chất, và sẵn sàng để của cải vật chất làm đổ vỡ mối liên hệ gia đình.

Chúa Giê-xu đã từ chối lời yêu cầu ấy. Phải chăng Chúa thờ ơ với nan đề gia đình của người này, hay không quan tâm đến nhu cầu thực tế của con người mà Ngài chỉ quan tâm đến vấn đề thuộc linh? Có cả hai khía cạnh trong việc từ chối của Chúa Giê-xu. Trước hết, Chúa

Giê-xu khẳng định việc phân xử gia tài không nằm trong trách nhiệm và mục đích của chức vụ của Ngài (câu 14). Chúa Giê-xu luôn nhận biết mục đích của cuộc đời và chức vụ mình, và Ngài tập trung vào điều đó (Giăng 4:34). Mục đích của cuộc đời và chức vụ của bạn là gì? Bạn đang tập trung vào điều đó như thế nào?

Thứ hai, Chúa Giê-xu chỉ rõ nan đề ở đây không phải là việc kiện cáo hay hoàn cảnh bên ngoài mà là tấm lòng và lối suy nghĩ (câu 15). Do đó, dù Chúa Giê-xu có giải quyết vấn đề chia gia tài cho người này thì nan đề vẫn còn đó. Việc chia gia tài thành công không làm cho người này hết tham lam, nhưng nếu thật sự nhận biết “sự sống” nằm ở đâu thì ông sẽ hết tham lam. Khi đó nan đề của ông không chỉ là việc chia gia tài mà còn là mối liên hệ anh em, tự khắc nan đề sẽ được giải quyết.

Vấn đề thuộc linh, dù không thấy được, nhưng chính là nền tảng để giải quyết những vấn đề thuộc thể, là những vấn đề thấy được. Bạn đang quan tâm đến điều gì?

Lạy Chúa, xin giúp con không quá coi trọng của cải vật chất mà đánh mất mối liên hệ với Chúa và với người khác. Xin cho con trước hết biết tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài để con cũng sẽ được Ngài ban cho mọi điều khác nữa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page