top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ăn Năn Thật


Nghe

Ê-xơ-ra 10:1-8

“Chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời chúng ta mà cưới những người nữ ngoại thuộc các dân tộc của xứ; nhưng dù đã làm vậy, hãy còn sự hy vọng cho Ít-ra-ên” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ca-nia đưa ra giải pháp nào để hy vọng nhận được sự tha thứ? Tại sao giải pháp lại cứng rắn và gây nhiều đau khổ như vậy? Thế nào là ăn năn thật?

Ông Ê-xơ-ra “vừa khóc, vừa xưng tội và sấp mình” trước Chúa, tấm lòng cầu nguyện khẩn thiết của ông đã thức tỉnh nhiều người. Họ cũng “khóc nức nở.” Cuối cùng, ông Sê-ca-nia đại diện dân chúng xưng tội và đề nghị một giải pháp bày tỏ lòng ăn năn thật, đó là “lập ước với Đức Chúa Trời chúng ta, đuổi hết thảy những người nữ kia và các con cái của họ đã sinh ra, y như lời chỉ giáo của chúa tôi và của các người có lòng kính sợ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta; khá làm điều ấy theo luật pháp” (câu 3). Ông Ê-xơ-ra thấy giải pháp đó là việc phải làm nên đứng dậy yêu cầu mọi người lập lời thề sẽ làm theo lời ấy. Rồi ông truyền lệnh cho những người được hồi hương khắp xứ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trong ba ngày phải về Giê-ru-sa-lem nhóm họp đông đủ. Ai bất tuân sẽ bị truất khỏi hội chúng. Lưu ý đây là giải pháp của dân Chúa trong thời điểm đó chứ không phải là mệnh lệnh cho con dân Chúa nói chung. Giải pháp có vẻ cứng rắn và gây đau khổ cho nhiều gia đình, nhất là những gia đình đã có con. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu tầm quan trọng về dòng dõi thánh của dân tộc được Chúa chọn là dân tộc Ít-ra-ên. Vì vậy, họ cần phải phân rẽ trọn vẹn chứ không thể có giải pháp phân rẽ nửa vời. Điều này cũng cho thấy, hôn nhân gia đình rất quan trọng, nếu đi sai đường lối Chúa sẽ đưa đến hậu quả rất lớn.

Trong câu 2, ông Sê-ca-nia nói với ông Ê-xơ-ra rằng, chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời nhưng vẫn còn hy vọng cho Ít-ra-ên. Hy vọng đó là khi dân Chúa ăn năn thật thì sẽ được tha thứ và phục hồi. Ăn năn thật không phải chỉ là sấp mình, khóc lóc xưng tội, nhưng là xưng tội với hành động thay đổi cặp theo, tái lập giao ước với Chúa, quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy. Dân Chúa đã vi phạm luật pháp, cưới gả với các dân trong xứ, nay họ ăn năn thật không phải chỉ khóc lóc xin Chúa tha thứ mà không có hành động phân rẽ với những người vợ ngoại bang họ đã cưới. Đây là điều chúng ta lưu ý, vì nhiều người phạm tội, rồi nói mình ăn năn, bắt mọi người phải tha thứ nhưng chính họ không cho thấy có một hành động thay đổi nào để chứng tỏ sự ăn năn thật. Muốn được Chúa tha thứ, chúng ta phải có sự ăn năn thật.

Bạn có thật lòng ăn năn khi xưng tội với Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con thật cẩn trọng trong quyết định về hôn nhân và gia đình. Khi phạm tội, xin cho con không quanh co nhưng bày tỏ lòng ăn năn thật với hành động thay đổi cặp theo để được Chúa tha tội.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Repentance #Forgiveness

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page