top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ


“Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình…” (câu 12-13a).

Câu hỏi suy ngẫm: Những lời hứa nào Đức Chúa Trời dành cho dân Chúa khi họ ăn năn trở về với Ngài? Lời hứa đó có ý nghĩa thế nào đối với dân Ngài? Lời hứa bày tỏ điều gì về Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời kêu gọi dân chúng trở về bên Ngài, vì chính Ngài là “chồng” họ, là Đấng yêu thương, chăm sóc, che chở cho cuộc đời họ, chứ không phải thần Ba-anh mà họ đang theo đuổi. Dù chứng kiến cảnh người Ít-ra-ên chịu đoán phạt vì tội bội nghịch cùng Đức Chúa Trời, song Giu-đa vẫn cứng lòng. Để tiếp tục làm mạnh thêm lời kêu gọi ăn năn, Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại Lời Chúa đã hứa với người Ít-ra-ên để họ nhìn thấy tương lai tươi sáng mà thức tỉnh. Ngài hứa rằng, khi những dân sót lại trở về sau phu tù, Ngài sẽ ban quan trưởng cho họ để chăn dắt họ và không để họ tiếp tục lạc đường. Chính Chúa sẽ lựa chọn những quan trưởng, là những người Ngài đẹp lòng. Họ sẽ là những người kính sợ và vâng theo mệnh lệnh Chúa nên chắc chắn cũng sẽ hướng dẫn dân chúng đi trong đường lối Ngài, giúp họ nhận được nhiều phước hạnh Ngài ban.

Trải dài trong lịch sử của Ít-ra-ên, từ khi dân Chúa xin Đức Chúa Trời ban cho họ một vua để dẫn dắt họ như các dân tộc chung quanh cho đến khi chấm dứt thời kỳ trị vì của các vị vua, thì phần lớn những vị lãnh đạo này được Kinh Thánh mô tả rất giống nhau, đó là “…làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va.” Bởi thế, lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho dân chúng những vị lãnh đạo đẹp lòng Ngài là lời hứa hết sức ý nghĩa với họ. Dân Chúa không còn theo sự hướng dẫn sai trật của các lãnh đạo không kính sợ Chúa mà trở nên bội nghịch với Đức Chúa Trời, thờ phượng tà thần. Lãnh đạo mà chính Chúa chọn cho họ là người “sáng suốt khôn ngoan.” Vì thế, các vị lãnh đạo sẽ dùng sự sáng suốt khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để dẫn dắt dân chúng.

Bầy chiên có đến được đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh hay không đều phụ thuộc vào sự dẫn dắt của người chăn. Cũng thế, những con chiên thuộc linh đang trông chờ sự hướng dẫn của người chăn thuộc linh, đang dõi theo để bắt chước những điều người chăn làm. Đức Chúa Trời đang giao cho bạn bầy chiên nào?

Bạn có phải là người chăn “hài lòng Ngài,” được Ngài lập nên để dẫn dắt bầy chiên của Ngài cách khôn ngoan sáng suốt hay không?

Lạy Chúa, xin cho con thấy trách nhiệm lớn lao của mình với bầy chiên Chúa giao phó. Xin cho con cẩn trọng sống theo Lời Chúa, luôn làm vui lòng Ngài, và dẫn dắt bầy chiên trong sự sáng suốt khôn ngoan.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page