top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trông Chờ Ngày Phước Hạnh


Nghe

Giê-rê-mi 3:12-18

“Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy biển” (Ha-ba-cúc 2:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “trong những ngày đó” (câu 16, 18) và “trong thời đó” (câu 17) chỉ về thời điểm nào? Trước giả nhắc đến “Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va” với ý nghĩa gì? Khung cảnh ngày phước hạnh nào được nhắc đến trong câu 17? Bạn thể hiện sự trông chờ ngày phước hạnh bằng những hành động cụ thể nào?

Cụm từ “trong những ngày đó” (câu 16, 18), không nhằm nói đến ngày dân chúng ăn năn trở về với Chúa, song hướng đến thời điểm cai trị của Đấng Mết-si-a. Trong thời kỳ đó, Đức Chúa Trời phán rằng, khi những dân sót lại trở về, dù số lượng ban đầu của họ chỉ là “…trong vòng các ngươi, Ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người…” (câu 14), nhưng khi họ “…sinh sản thêm nhiều ra trong đất…” (câu 16) như mệnh lệnh Chúa truyền trong buổi sáng thế, họ sẽ thấy được sự hiện diện của Ngài ở giữa vòng dân Chúa. Như trong thời gian trước, khi Giê-ru-sa-lem là nơi đặt Đền Thờ của Đức Giê-hô-va và trong Đền Thờ có Hòm Giao Ước, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân Ngài. Trong giai đoạn này, đã nhiều lần dân Chúa đặt niềm tin mình sai chỗ, họ nghĩ rằng chính Hòm Giao Ước ban cho họ sự chiến thắng, nên họ đã dùng mọi cách đem Hòm Giao Ước trở về. Sự kiện này đã khiến dân Chúa phải chịu hình phạt (I Sa-mu-ên 4:1-22 ).

Nhưng nay, chính Đức Giê-hô-va sẽ ở giữa dân Ngài, bởi thế “…người ta sẽ không nói đến Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va nữa! Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác” (câu 16). Và chính trong thời điểm này, muôn dân, muôn nước sẽ nhóm họp lại, tung hô Danh Đức Giê-hô-va, họ sẽ không còn đi theo sự hướng dẫn của “lòng ác mình” (câu 17).

Người Ít-ra-ên đã nhiều lần trải nghiệm sự hiện diện của Chúa thông qua trụ mây, trụ lửa (Nê-hê-mi 9:12), rồi đến sự có mặt của Hòm Giao Ước. Nhưng nay, khi Đấng Mết-si-a được ban xuống cho nhân loại, thì Đức Chúa Trời không ở quá xa để con người tưởng rằng có khi Ngài đã quên họ. Ngài là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta (Ma-thi-ơ 1:23). Một tương lai hết sức phước hạnh mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho dân Ngài. Thật giống như khung cảnh mà trước giả sách Ha-ba-cúc nêu trong 2:14: “Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước phủ đầy biển.” Đó thật sự là một ngày ngập tràn phước hạnh.

Bạn có đang trông chờ ngày phước hạnh này sẽ đến cho nhân loại không?

Bạn đã làm gì để ngày ấy được mau đến?

Lạy Đức Chúa Trời! Lòng con trông mong ngày toàn nhân loại đều xưng Ngài là Chúa và chúc tụng Danh Ngài. Xin cho con sốt sắng làm chứng nhân cho Chúa để ngày phước hạnh này được mau đến.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TheLastDay

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page