top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ


“Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Cô-lô-se 3:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu Christ để giải quyết nạn chia rẽ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Điều này có ý nghĩa thế nào với bạn? Sau lời chào thăm và giới thiệu, Sứ đồ Phao-lô đi ngay vào vấn đề cần nói. Đó chính là sự thiếu hiệp nhất trong vòng các tín hữu tại đây. Mở đầu, ông dõng dạc tuyên bố: “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em…” (câu 10). Khi mở đầu bức thư, ông Phao-lô giới thiệu chức vụ sứ đồ của mình để mọi người nhận biết thẩm quyền cùng trách nhiệm của chức vụ mình được Đức Chúa Trời lập nên. Hơn nữa, Hội Thánh Cô-rinh-tô được chính Sứ đồ

Phao-lô thành lập trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Với những yếu tố như thế, thiết nghĩ ông có đủ tư cách để nhân danh chính mình và chức vụ thánh của mình để giải quyết những vấn đề trong Hội Thánh.

Tuy nhiên, dù là sứ đồ của Chúa và là người thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô, không vì thế mà Sứ đồ Phao-lô lên mình, nhân danh chính mình để khuyên dạy. Ông ý thức rằng ông chỉ được Chúa ban cho cơ hội phục vụ Nhà Ngài, còn chủ quyền Hội Thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Một thái độ đúng đắn rất đáng để chúng ta học hỏi.

Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở các tín hữu tại đây một chân lý căn bản vô cùng quan trọng, đó là Đức Chúa Giê-xu Christ có thẩm quyền cao nhất trong đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân, từ khi họ tin nhận Chúa Giê-xu Christ và tôn Ngài làm Chúa Cứu Thế đời sống mình. Mỗi tín hữu có trách nhiệm làm theo thánh ý của Chúa Giê-xu Christ chứ không theo ý riêng, cũng không theo ý của bất cứ cá nhân nào. Thế nhưng, các tín hữu tại Cô-rinh-tô lại làm theo ý riêng mình, dẫn đến tình trạng chia rẽ nhau. Người thì nói rằng tôi theo A-bô-lô, người theo Phao-lô, người theo

Sê-pha, người nói tôi thuộc về Đấng Christ. Chính vì thế, việc Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu để khuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng với họ và có một uy quyền buộc họ phải vâng theo những điều ông sẽ trình bày, không với mục đích gì khác hơn là làm hài lòng Đấng họ đang tuyên xưng là Chúa của đời sống mình.

Mỗi chúng ta khi đã xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của đời mình, thì dù nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa Giê-xu Chris hầu cho Đức Chúa Trời được tôn vinh qua đời sống chúng ta.

Bạn có sẵn sàng nhân danh Chúa Giê-xu Christ để nói và làm không?

Lạy Chúa! Con xưng nhận và tôn thờ Ngài là Chúa của đời sống con. Xin giúp con sống như điều con đã xưng nhận.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

75 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page