top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tránh Xa Những Dục Vọng Xác Thịt


“Hỡi người rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh những người tin Chúa giống như người ở trọ, khách đi đường giữa trần gian này? Ông khuyên các tín hữu cần phải sống thế nào? Sống như thế để làm gì? Bạn tránh xa những dục vọng của xác thịt như thế nào?

Sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh những người tin Chúa giống như “người ở trọ, người đi đường” giữa trần gian này (câu 11). Thật vậy, khi chúng ta bằng lòng theo Chúa, được Ngài ban cho danh phận làm con và được trao quyền công dân thiên quốc, thì đối với trần gian này chúng ta chỉ là khách bộ hành trên đất. Quê hương thật sự của chúng ta là thiên đàng vinh quang cùng sống với Đức Chúa Trời trong phước hạnh.

Do đó, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu phải nhận thức rõ điều này để có nếp sống đúng đắn của một con cái Chúa. Ông khuyên họ phải “kiêng những điều xác thịt ưa thích” (câu 11), tức phải tránh xa những dục vọng của xác thịt là những điều chống nghịch và phá hoại linh hồn. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tại Ga-la-ti “chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” vì chúng trái nghịch với Chúa Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16-17). Những điều xác thịt ưa thích thường dẫn chúng ta vào tội lỗi, phá hủy đời sống thánh khiết dành cho Chúa. Cho nên Sứ đồ

Phi-e-rơ khuyên chúng ta nên kiêng cữ những điều như thế.

Ngoài ra, ông cũng khuyên chúng ta “phải ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại” (câu 12). Dân Ngoại là dân không thuộc về Chúa. Trên trần gian này, chúng ta đang sống giữa nhiều người chưa tin Chúa, và chính chúng ta phải là “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:13, 14) để giúp họ nhận biết Chúa và tin Ngài. Có thể khi theo Chúa, chúng ta thường bị những người không tin cười nhạo, gièm chê (câu 12), nhưng nếu chúng ta có nếp sống ngay lành thì chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ của họ và hơn nữa có thể giúp họ nhận biết Chúa qua đời sống chúng ta.

Người tin Chúa cần phải thực hành những kỷ luật thuộc linh trong cách “ăn ở,” nghĩa là trong cách sống hằng ngày của chúng ta. Cơ Đốc nhân cần có đời sống nhu mì, liêm chính, ngay lành, bày tỏ lòng thương xót và tình yêu thương đối với người chung quanh. Qua lời nói ân hậu, việc làm chân thật, và nếp sống thanh sạch của chúng ta, nhiều người sẽ nhìn thấy Chúa để khi được “Chúa thăm viếng,” họ cũng sẽ tin nhận Chúa và cùng tôn vinh Ngài với chúng ta.

Vì vậy, giữ nếp sống kỷ luật thuộc linh là luôn cần thiết đối với mỗi con cái Chúa.

Bạn có tránh xa những dục vọng của xác thịt để sống vui lòng Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ con là công dân thiên quốc để con tìm kiếm những điều thuộc về thiên đàng và không chiều theo dục vọng xác thịt hoặc đời này. Xin dạy con có nếp sống ngay lành để nhiều người có thể nhìn thấy Chúa và tin nhận Ngài qua đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

89 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page