top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ai Tể Trị Đời Sống Mình


Rô-ma 6:11-14

"Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi,như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời,dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì một người bị tội lỗi cai trị? Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa phải làm gì? Ai đang tể trị cuộc đời bạn? Người tin Chúa “chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân sủng” có nghĩa gì?

Trước khi tin Chúa, con người bị tội lỗi điều khiển, sống trong tội lỗi. Nhưng khi một người đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, Đấng đã chịu chết để chuộc tội và sống lại để giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi thì người đó được xem như đã chết con người cũ và sống một cuộc đời mới trong Chúa Giê-xu (câu 11). Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rõ ràng điều này trong những câu đầu của thư Rô-ma 6. Bắt đầu câu 12, ông khuyên những người tin Chúa “chớ để tội lỗi cai trị” và “chớ chiều theo tư dục nó” (câu 12).

Khi còn sống trong thân xác thì con người dễ dàng phạm tội vì chúng ta thích chiều theo dục vọng xác thịt, bị xui khiến theo con người cũ. Chúa vẫn cho con người quyền tự do lựa chọn hoặc để tội lỗi cai trị hoặc để Đấng Christ cai trị. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải quyết tâm tránh xa tội lỗi. Ông mô tả thân xác chúng ta như những công cụ để cho người khác dùng. Nếu chúng ta không dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời để phục vụ Chúa thì ma quỷ sẽ bắt chúng ta phục vụ chúng (câu 13). Khi chúng ta chiều theo những điều thân xác ham muốn thì đó là lúc ma quỷ sử dụng thân xác chúng ta cho tội lỗi. Còn nếu chúng ta dâng cuộc đời cho Chúa dùng theo ý muốn Ngài thì chúng ta sẽ trở thành những công cụ thánh khiết được dùng cho Thiên Quốc đời đời.

Từ khi tin Chúa, chúng ta không còn ở dưới quyền của luật pháp nữa mà ở dưới quyền của ân sủng (câu 14), nghĩa là chúng ta đã chết con người cũ và nay bị ràng buộc vào Đấng Christ. Ngài là chủ cuộc đời chúng ta nếu chúng ta bằng lòng để Ngài cai trị. Khi “thuộc dưới ân sủng” không có nghĩa là chúng ta lợi dụng ân sủng dư dật của Chúa mà tiếp tục phạm tội. Sứ đồ Phao-lô khẳng định “chẳng hề như vậy!” (câu 15). Ở dưới ân sủng nghĩa là chúng ta không còn bị tội lỗi điều khiển mà ở trong ân sủng cùng sự thương xót của Chúa, từ đó chúng ta càng sống kỷ luật giữ mình khỏi tội lỗi để xứng đáng với ân sủng cứu chuộc của Chúa. Chúng ta giữ mình khỏi tội lỗi vì chúng ta biết ơn cứu chuộc của Chúa và muốn sống đẹp ý Ngài chứ không phải vì chúng ta còn bị ràng buộc bởi luật pháp và sợ luật pháp trừng phạt.

Chúa Cứu Thế có đang tể trị cuộc đời bạn không? Bạn có quyết tâm chống lại tội lỗi không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng con thuộc về Ngài và Ngài chính là chủ cuộc đời con. Xin Chúa cai trị tấm lòng, tâm trí, và cả cuộc sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page