top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhận Biết Giới Hạn


“Tôi nói: một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong Đền Thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông San-ba-lát đã gài bẫy thế nào để hãm hại ông Nê-hê-mi? Ông Nê-hê-mi đã đối phó với sự tấn công này ra sao? Nguyên tắc kỷ luật thuộc linh nào được bày tỏ qua câu chuyện này?

Sau năm lần thất bại, lần này ông San-ba-lát sử dụng ông Sê-ma-gia để tiếp tục gài bẫy về đạo đức thuộc linh của ông Nê-hê-mi với mưu đồ hủy phá chức vụ của ông. Việc ông Sê-ma-gia có thể ra vào Đền Thờ (câu 10) gợi ý rằng ông có thể là một thầy tế lễ. Ông San-ba-lát đã mua chuộc một người mà ông Nê-hê-mi ít đề phòng nhất. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, ông Nê-hê-mi vẫn đặt nền tảng cuộc đời và chức vụ mình trên Lời Đức Chúa Trời, nhờ đó, ông nhanh chóng nhận ra lời nói của ông Sê-ma-gia không đến từ Đức Chúa Trời (câu 12). Ông Sê-ma-gia là kẻ lừa đảo, đã xúi giục ông Nê-hê-mi làm ngược lại với luật pháp của Chúa khi khuyên ông hãy chạy trốn vào Đền Thờ để lánh nạn, là điều luật pháp Chúa nghiêm cấm (Dân Số Ký 18:22). Một vị vua lừng danh của Vương quốc Giu-đa là Vua Ô-xia đã bị bệnh phung hủi cho đến chết vì ông dám tự ý vào Đền Thờ và xông hương (II Sử Ký 26:16-21).

Trong mọi hoàn cảnh, ông Nê-hê-mi luôn nhận biết giới hạn mà Đức Chúa Trời đặt trên mình. Cho dù ông là một lãnh đạo của con dân Chúa, ông vẫn luôn luôn là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Là một đầy tớ, ông phải tuân thủ mệnh lệnh của Ngài. “Người nào như tôi đây vào trong Đền Thờ mà lại được sống sao?” (câu 11b). Ông Sê-ma-gia xúi giục ông Nê-hê-mi chạy vào Đền Thờ để giữ sự sống, nhưng ông Nê-hê-mi nhận biết mình sẽ chết nếu vi phạm mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

Ông Nê-hê-mi đã nghiêm khắc giữ kỷ luật thuộc linh, nhận biết đâu là giới hạn của thẩm quyền Chúa ban, và không sử dụng thẩm quyền cho lợi ích cá nhân nhưng theo ý muốn Chúa. Ông nói: “Một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư?” (câu 11a). “Người như tôi” là người thế nào? Là một lãnh đạo. Người lãnh đạo hèn nhát, sợ hãi sẽ khiến dân chúng sợ hãi. Là một lãnh đạo thuộc linh gương mẫu, ông Nê-hê-mi đã không chọn bảo vệ cho sự an nguy của mạng sống mình, ông chọn đứng về phía Đức Chúa Trời và để Ngài sử dụng cuộc đời ông theo ý muốn Ngài. Ông đã nêu gương tin cậy tuyệt đối Đức Chúa Trời đang hiện diện, Ngài nhìn thấy những kẻ thù đang tấn công ông, và ông giao phó họ cho Ngài (câu 14).

Một trong những kỷ luật thuộc linh là sống trong tinh thần nhận biết giới hạn của thẩm quyền Chúa giao cho mình để phục vụ có kết quả.

Bạn sẽ chọn điều gì khi ở trong cảnh ngộ của ông Nê-hê-mi?

Lạy Chúa, con là đầy tớ của Ngài, xin cho con nhận biết giới hạn của thẩm quyền Chúa giao và luôn giữ kỷ luật thuộc linh, sống trung thành với Chúa. Xin cho con sự cam đảm dù sống hay chết vẫn luôn giữ vững đức tin nơi Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

4 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page