top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vinh Quang Thật


Nghe

Giăng 12:20-26

“Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì người hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người…” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì khi những người Hy Lạp xin được gặp Ngài? Chúa giải thích thế nào về sự vinh quang thật? Người theo Chúa cần làm gì để có sự vinh quang thật?

Khi biết Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, đoàn dân đông đã chào đón Chúa bằng lá kè và tung hô Ngài như một vị vua đến để cứu họ khỏi ách nô lệ của La Mã, nhưng đó không phải là vinh quang thật của Chúa vì họ đã hiểu sai về Chúa. Bấy giờ có mấy người Hy Lạp tìm ông Phi-líp, có lẽ họ thấy ông Phi-líp có tên tiếng Hy Lạp như họ, nên nhờ ông giới thiệu họ ra mắt Chúa. Khi ông Phi-líp và ông Anh-rê đến thưa với Chúa thì Ngài phán: “Giờ đã đến, khi Con Người sẽ được vinh hiển” (câu 23). Rồi Chúa giải thích Ngài sẽ được vinh quang thật sự khi phải chết đi như hạt giống lúa mì gieo xuống đất, phải chết đi sau đó mọc lên cây mới và kết nhiều quả. Chúa muốn nói Ngài phải chết đi và sống lại để đem nhiều người ăn năn đến với Ngài và nhận được sự sống mới. Rồi Chúa dạy môn đệ muốn có vinh quang thật thì cần hy sinh vì Chúa, sẵn sàng từ bỏ mình để chọn Chúa trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng theo Chúa và phục vụ Ngài (câu 25-26). Người theo Chúa như vậy sẽ được phần thưởng lớn là được Đức Chúa Trời tôn quý. Vinh quang thật của người phục vụ Chúa không thuộc về trần gian này mà thuộc về thiên đàng. Người sống tôn cao Chúa thì sẽ nhận kết quả là được Chúa tôn quý, đó chính là vinh quang thật mà mọi môn đệ của Chúa cần tìm kiếm.

Trong cuộc sống theo Chúa, nhiều khi chúng ta cứ mong tìm vinh quang của trần gian như tìm sự khen tặng từ con người; tìm giá trị từ bề ngoài như quần áo, trang sức, vóc dáng…; tìm sự thỏa lòng từ của cải, vật chất, lạc thú thế gian; tìm sự hơn thua từ địa vị, bằng cấp v.v… Khi sống như vậy, chứng tỏ chúng ta đang yêu sự sống mình hơn yêu Chúa, và cứ khư khư giữ sự sống mình trên đất khác nào nắm giữ hạt giống không gieo xuống đất. Chúa dạy chúng ta muốn có sự vinh quang thật thì phải “ghét sự sống mình trong đời này,” có nghĩa là phải quý sự sống đời đời đến mức sẵn sàng hy sinh sự sống mình vì Chúa; đồng thời phải hết lòng theo Chúa và phục vụ Ngài, chắc chắn sẽ thấy sự vinh quang thật Đức Chúa Trời ban cho. Trong sự phục vụ Chúa sẽ không thiếu những khó khăn, bức hại, sỉ nhục… nhưng những điều đó sẽ chẳng đáng chi khi so sánh với sự vinh quang thật Cha ban cho.

Bạn đang tìm sự tôn quý từ Cha hay từ thế gian?

Lạy Chúa, xin tha thứ vì có lúc con lo tìm vinh quang từ thế gian. Xin cho con biết “ghét sự sống mình trong đời này” và hết lòng phục vụ Chúa để nhận được sự vinh quang thật từ Đức Chúa Cha ban cho.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#FollowChrist

26 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page