top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trung Thành Cho Đến Chết


“Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều người trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cầu xin Chúa điều gì, vì sao? Dù hoạn nạn cùng cực, nhưng niềm tin và sự trung thành của ông Gióp với Chúa ra sao? Bạn áp dụng bài học này thế nào khi gặp hoạn nạn?

Sau khi biện minh với bạn mình là ông Ê-li-pha về lý do ông đau khổ và tuyệt vọng (6:1-7), ông Gióp chuyển lời nói mình trực tiếp với Chúa (câu 8-13). Ông thỉnh cầu Chúa ban cho điều ông ao ước (câu 8), đó là điều ông đề cập trong chương 3 là ông muốn chết. Ông xin Chúa nghiền nát ông, “trừ diệt” ông đi. Ông sẽ “được an ủi,” sẽ được “vui mừng” nếu Chúa nhậm lời cầu xin của ông (câu 10). Ông thưa với Chúa rằng sức của ông đã kiệt, ông không thể chịu nổi trước sự hoạn nạn quá lớn. Từ thể xác đến tâm trí ông đã tê liệt, “sự khôn ngoan bị cất khỏi tôi” (câu 13). Ông không còn hy vọng để vươn lên.

Tuy nhiên chúng ta thấy dù sự hoạn nạn đã đưa đẩy ông Gióp đến chỗ bất lực, gần như tuyệt vọng nhưng ông vẫn trung thành với Chúa. Ông Gióp muốn chết nhưng ông không tự sát, ông không muốn chết theo ý riêng của mình mà chết theo ý Chúa. Chúa cho chết thì chết, Chúa cho sống thì sống. Trong sự hoạn nạn quá lớn: Các con đều chết, mất mọi của cải, ghẻ lỡ đầy mình, người đời khinh chê xa lánh, nên ông Gióp than thở rằng ông muốn chết, nhưng ông không xúc phạm Chúa, không theo ý riêng. Ông mãi mãi “không từ chối lời phán của Đấng Thánh” (câu 10). Ông Gióp tin rằng chỉ có Chúa mới giúp ông vượt qua sự thử thách này. Khi ông Gióp nhận biết mình đã thua thì Chúa sẽ làm cho thắng; biết mình yếu, Chúa sẽ làm cho mạnh. Chúa sẽ cho ông thấy hy vọng khi ông tuyệt vọng. Chỉ cần một điều kiện là ông phải trung thành với Chúa cho đến chết.

Trong vườn Ghết-sê-ma-nê Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Chúa Giê-xu đã bằng lòng chết theo ý muốn Cha để chúng ta được sự sống đời đời. Ông Gióp đã mất tất cả con cái, của cải, người thân, ngay cả người vợ của ông cũng kêu ông phỉ báng Chúa và chết đi (2:9), nhưng ông vẫn trung thành với Chúa. Lời Chúa phán: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10).

Chúng ta có sống trung thành với Chúa cho đến chết không? Có thật sự làm theo ý muốn Chúa trọn đời không?

Lạy Chúa là Đấng yêu thương và luôn ban cho con điều tốt nhất. Xin cho con luôn trung thành với Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào; xin cho con luôn vâng lời Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page