top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ


“Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Ít-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp”

(câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Đức Chúa Trời trong câu 18 có ý nghĩa nào? Với những điều Đức Chúa Trời hứa ban cho người Ít-ra-ên, bạn học biết điều gì về Ngài? Bạn cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong đời sống như thế nào?

Tiếp theo lời hứa về sự thống nhất, hưng thịnh về tâm linh, Đức Chúa Trời hứa rằng “trong những ngày đó,” nghĩa là trong thời đại Đấng Mết-si-a, sẽ có sự thống nhất trở lại của tuyển dân (câu 18), không còn sự phân chia làm hai như Ít-ra-ên và Giu-đa. Họ sẽ được cùng trở về từ đất phương bắc, là nơi họ đang bị lưu đày làm phu tù ở xứ người, để được sống trên đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ của họ. Phần lãnh thổ họ sẽ sinh sống thuộc về sở hữu của họ, là sản nghiệp của họ, với sự ban phước dư đầy của Đức Chúa Trời, và đó là“một xứ đượm sữa và mật” (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:5). Trải qua nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử, chắc rằng hơn ai hết, tuyển dân Ít-ra-ên đã thấm thía và khát khao sự hòa bình, thống nhất trong toàn lãnh thổ về cả thuộc linh, lẫn chính trị. Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi đưa ra hàng loạt lời hứa tốt lành, phước hạnh mà Chúa hứa ban cho tuyển dân của Ngài khi họ quyết định ăn năn trở về cùng Ngài. Một tương lai tràn đầy tươi sáng đang chờ đón chính người Ít-ra-ên đang sống trong cảnh tối tăm của thân phận phu tù, và cả người Giu-đa đang bên bờ của sự đoán phạt. Họ sẽ có những lãnh đạo thuộc linh hài lòng Chúa chăn dắt dân Ngài đi trong đường lối tin kính Chúa, vâng phục Ngài. Hơn thế, họ sẽ trải nghiệm sự hiện diện gần gũi của chính Đức Giê-hô-va giữa vòng con dân Ngài và một sự thống nhất trọn vẹn với niềm vui mừng khôn tả xiết.

Tất cả những lời hứa được Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại để khích lệ, để cảnh tỉnh dân Chúa, và còn cho thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật lớn lao, sự nhân từ Ngài thật trổi cao hơn trái đất. Đức Chúa Trời tốt lành luôn dự bị những chương trình thật tuyệt vời cho con dân Ngài, cho dù chúng ta không xứng đáng, bội nghịch. Sứ đồ Phao-lô đã trải nghiệm ngọt ngào, sâu sắc tình yêu thương lớn lao ấy nên ông đã bày tỏ trong Rô-ma 5:8 rằng “…Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Chính tình yêu của Chúa đã kéo chúng ta lại với Ngài.

Bạn kinh nghiệm và cảm nhận tình yêu Chúa ngọt ngào với bạn ra sao? Lời hứa nào Đức Chúa Trời dành cho bạn để bạn cảm nhận Ngài rất yêu bạn?

Lạy Chúa của tình yêu và sự nhân từ! Tạ ơn Chúa vì những chương trình tốt lành cùng lời hứa quý báu Ngài dành cho con. Xin cho con luôn cảm nhận và ghi khắc tình yêu Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page