top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tin Cậy Đấng Toàn Năng Và Toàn Tri


“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chúng ta cần phải “phó thác” mọi sự cho Đức Giê-hô-va (câu 5-7)? Tin cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng góp phần nào trong sức mạnh thuộc linh của bạn hiện nay? Câu 16-20 cho biết gì về một Đức Chúa Trời Toàn Tri luôn quan tâm đến chúng ta?

Khi chúng ta “phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va… thì Ngài sẽ làm thành việc ấy” (câu 5).

“Việc ấy” là việc“Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước” (câu 4b) và “khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ” (câu 6). Khi không tin cậy nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng và giành quyền tự quyết cho cuộc đời mình, chúng ta sẽ không nhìn thấy việc Ngài làm trên đời sống chúng ta. Phải chăng chúng ta đã mất quá nhiều sức mạnh thuộc linh và trở nên mệt mỏi do cứ mãi “phiền lòng” vì người ác, hoặc cố gắng để bảo vệ “công bình” và “lý đoán” của mình? Có những thời kỳ trong cuộc sống, chúng ta cần phải “yên tịnh” và “chờ đợi” Đức Giê-hô-va (câu 7) vì Đức Chúa Trời có năng quyền làm được mọi sự theo thời điểm của Ngài. Vua Đa-vít đã phải chờ đợi 15 năm từ khi được xức dầu cho đến khi lên ngôi (II Sử Ký 2-5). Ông đã không hề “phiền lòng” hay “ghen tị” với Vua Sau-lơ.

Để có sức mạnh thuộc linh, ngoài việc tin cậy nơi sự toàn năng của Đức Chúa Trời, cũng cần phải tin cậy nơi sự toàn tri của Ngài nữa. Đức Chúa Trời biết nhu cầu thật sự và những điều kín giấu của chúng ta (câu 16). “Người ác” có thể đạt được “sự dư dật,” nhưng lại không giá trị bằng điều có vẻ là “ít” Đức Chúa Trời ban cho “người công bình.” Điều quan trọng của một đời sống không phải là sở hữu nhiều hay ít nhưng là vui thỏa, và nhận biết ý nghĩa của đời sống có Chúa, và chỉ có Đấng Sáng Tạo mới có năng quyền đáp ứng những điều ấy cho chúng ta. Bên cạnh đó, Đức Chúa Trời còn biết gánh nặng của chúng ta (câu 17). “Người ác” dùng “cánh tay” của mình để tự bảo vệ mình và chúng chắc sẽ “bị gãy,” nhưng Đức Chúa Trời luôn đỡ nâng chúng ta kịp lúc. Chúng ta không được hứa là sẽ không gặp bất kỳ thử thách khó khăn nào, nhưng chúng ta được hứa rằng Chúa sẽ cùng đi với chúng ta trong mọi hoàn cảnh (Thi-thiên 23:2, 4) và không để cho sự thử thách nào vượt quá sức chúng ta (I Cô-rinh-tô 10:13).

Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời còn biết rõ năm tháng của cuộc đời chúng ta (câu 18a). Ngài có chương trình cho cuộc đời chúng ta và khi chúng ta thuận phục ý muốn Ngài, ngày tháng cuộc đời của chúng ta sẽ không “phải héo như cỏ” (câu 2b) mà “sẽ còn đến đời đời” (câu 18b).

Bạn có tin tưởng và phó thác trọn vẹn đời mình cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho con đặt lòng tin của con nơi Chúa là Đấng toàn năng, toàn tri, là Đấng ban cho con sức mạnh thuộc linh và sự thành công trong cuộc sống.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

138 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page