top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Ăn Năn Thật


“Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì không phải là người Giu-đa,… nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật”(Rô-ma 2:28-29).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đòi hỏi nơi dân Ngài điều gì? Phép cắt bì được nhắc đến với mục đích gì? Nếu sự ăn năn của người Ít-ra-ên chỉ là hình thức thì họ phải nhận hậu quả gì? Chúa muốn thấy điều gì nơi bạn?

Cuối chương 3 là lời ăn năn của người Giu-đa với Đức Chúa Trời. Họ kể ra những sai phạm với Chúa và tự nhận thức những điều họ đang gánh chịu là xứng đáng với những việc làm sai trái của họ. Thiết nghĩ như thế đã đủ để thấy Đức Chúa Trời thực hiện lời Ngài hứa phục hồi đời sống thánh sạch dành cho họ. Nhưng chỉ trong câu 1 của chương 4, đã hai lần nhắc đến cụm từ “trở về cùng Ta,” và một lần từ “bỏ,” để chỉ về việc người Giu-đa cần phải ăn năn tội, quay trở về với Chúa. Vì sao? Vì dân Chúa đã không có tấm lòng ăn năn thật sự với Ngài. Nhấn mạnh trong câu 2 là những từ “thật thà, ngay thẳng, công bình,” và những hình ảnh trong những câu tiếp theo như mảnh ruộng cần được cày xới, sự cắt bì bên trong tấm lòng. Tất cả điều này đều có chung một mục đích là nói đến việc Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi tuyển dân lòng ăn năn thật từ bên trong tấm lòng. Ngài nói với họ rằng tấm lòng họ cần được cày xới, cần được chuẩn bị cho thật mềm mại để gieo trồng luật pháp mà Chúa đặt để trong họ. Và cho dù cắt bì là dấu hiệu đặc trưng của người Giu-đa nhưng nếu họ chỉ giữ những điều đó bằng hình thức của lễ nghi thì Ngài cũng không hài lòng. Điều Chúa mong muốn thấy nơi họ là sự cắt bì bên trong tấm lòng, nghĩa là họ chỉ thật sự là con dân của Ngài khi sống theo mệnh lệnh Ngài ban hành. Nếu không, họ sẽ bị thiêu đốt bởi cơn giận của Chúa (câu 4).

Rất khó để người khác có thể phân biệt đâu là Cơ Đốc nhân chân thật và đâu là những Cơ Đốc nhân hình thức. Nếu chúng ta chỉ mang danh là Cơ Đốc nhân, bề ngoài cũng đi nhà thờ, cầu nguyện, dâng hiến… nhưng thực chất, Đức Chúa Trời vô cùng xa cách chúng ta, đến nỗi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, mà chỉ chăm chú sống theo điều mình ưa thích là những ham muốn của xác thịt. Tuy nhiên, dù con người không phân biệt được nhưng Đức Chúa Trời là Đấng “dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm”

(Giê-rê-mi 17:10). Chúa không muốn chúng ta chỉ đến với Chúa bằng hình thức, Ngài muốn thấy mỗi tấm lòng thật sự ăn năn đến với Ngài để Ngài phục hồi và ban cho nếp sống mới phước hạnh.

Có điều nào bạn cần ăn năn với Chúa ngay hôm nay?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng dò xét trong tâm trí và tấm lòng con, xin giúp con giữ lòng thành thật khi đến với Ngài, để được Ngài vui lòng về sự thờ phượng của con dâng lên Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page