top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ


“Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô hỏi các tín hữu Cô-rinh-tô trong câu 13a với mục đích gì? Ông nhắc nhở cho họ biết điều gì trong câu 13b? Bạn áp dụng bài học này trong sự phục vụ Chúa như thế nào?

Sau khi chỉ cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô thấy tình trạng chia rẽ, bè phái trong họ, Sứ đồ Phao-lô nêu một câu hỏi: “Đấng Christ bị phân rẽ ra sao?” (câu 13a). Đây là dạng câu hỏi không cần câu trả lời, vì hiển nhiên là Đấng Christ không hề và không thể bị phân rẽ được. Ngài đang ngự trong lòng những ai tôn Ngài làm Chúa của đời sống. Vậy thì tại sao giữa vòng họ lại có sự phân rẽ nhau chỉ vì theo phe lãnh đạo này hay lãnh đạo khác. Khi đứng về phe người này thì họ muốn loại trừ phe người khác, và như vậy Đấng Christ bị họ phân rẽ ra sao? Nhưng vì Đấng Chrsit không thể bị phân rẽ nên họ đã sống sai, và điều họ cần phải làm là xem xét lại thái độ và hành động của chính mình. Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc cho họ nhớ lại rằng không phải chính ông hay bất cứ ai khác đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của họ (câu 13b). Đấng duy nhất họ cần nhìn xem và tuyên xưng niềm tin, chỉ duy nhất là Đấng Chrsit mà thôi. Vì chỉ có Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá thay cho họ và là Đấng mong muốn giữa vòng họ phải có sự hiệp nhất. Câu hỏi được đặt ra để mỗi người nhìn lại và nhận biết mình đã hành động sai khi đem tinh thần chia rẽ, phe phái vào trong thân thể của Đấng Christ.

Trong công tác phục vụ Chúa với nhau trong Hội Thánh, nếu quá cực đoan trong tư tưởng và hành động thì sẽ dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc giữa cộng đồng dân Chúa. Có những trường hợp vì quá thần tượng một lãnh đạo thuộc linh nào đó, hoặc tôn sùng một con người nào đó vì hợp tính ý nhau nên khước từ hoặc chống đối những người nào không giống mình. Những nhóm người này cho rằng không ai có thể tốt hơn đối tượng mình đang ủng hộ nên những ai không ủng hộ giống mình đều là sai. Tất cả trường hợp trên đều là những tiêu cực cần phải loại bỏ trong gia đình của Đức Chúa Trời – gồm những người mà Đấng Christ đã chịu chết thay và gọi đến sự hiệp công với chính Ngài (I Cô-rinh-tô 1:9). Ngài đã phá đổ các bức tường ngăn cách, đem đến sự hòa hiệp giữa mọi người với nhau, và giữa mọi người với Đức Chúa Trời

(Ê-phê-sô 2:14-16).

Bạn có đang tạo nên “đường nứt” trong thân thể của Đấng Christ bằng tư tưởng chia rẽ của mình không?

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức giữ sự hiệp một trong Danh Ngài, quyết không làm điều gì tổn hại đến thân thể của Đấng Christ và chia rẽ với các chi thể khác trong thân Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page