top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lập Lại Đời Sống Thờ Phượng


“Bây giờ khá dọn mình ra thánh, và dọn Đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thánh sạch, cùng cất những điều dơ dáy khỏi nơi Đền Thánh đi” (câu 5b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia được nhận định như thế nào trước mặt Chúa? Ông đã làm gì ngay trong năm đầu tiên trị vì? Vì sao người Ít-ra-ên cần phải được thanh tẩy? Đời sống thờ phượng của bạn hiện nay như thế nào?

Vua Ê-xê-chia lên ngôi khi mới 25 tuổi và trị vì 29 năm (câu 1). Vua được kể là vị vua tốt và làm điều ngay thẳng trước mặt Chúa (câu 2). Điều này được chứng tỏ qua hành động ngay trong năm đầu tiên trị vì, vua mở các cửa Đền của Đức Giê-hô-va và sửa chữa lại Đền Thờ cho Chúa, đồng thời kêu gọi những nhà lãnh đạo tôn giáo thanh tẩy đời sống trước (câu 3-5) để sau đó có thể kêu gọi dân chúng noi gương.

Trước Vua Ê-xê-chia, có nhiều vị vua “làm điều ác trước mặt Chúa,” nghĩa là lìa xa Chúa, thờ tà thần và hình tượng (câu 6). Họ đã bỏ mặc Đền Thờ của Đức Chúa Trời hoang tàn, nhưng lại đi tìm kiếm thờ phượng các tà thần ngoại bang. Đức Chúa Trời nổi giận vì những hành động của họ nên Ngài “phó chúng vào sự khổ sở, sự bại hoại, và sự chê bai” (câu 8), dân Chúa bị người ta ghê tởm, khinh bỉ. Khi lên ngôi, Vua Ê-xê-chia đã kịp thời nhận ra tình trạng thê thảm của người Ít-ra-ên nên ông quyết định lập lại đời sống thờ phượng cho mọi người. Ông muốn lập một giao ước với Chúa để Ngài cất cơn thịnh nộ khỏi dân chúng. Ông kêu gọi dân chúng hết lòng trong sự thờ phượng và phục vụ Chúa (câu 10-11). Nhưng muốn bước vào sự thờ phượng được hài lòng Chúa, trước tiên người lãnh đạo cùng dân Chúa phải thanh tẩy đời sống tội lỗi của mình, tránh xa khỏi mọi điều ô uế. Nơi thờ phượng Chúa cũng cần được tẩy sạch cho xứng đáng trước mặt Ngài. Vua Ê-xê-chia được xem là vị vua “cải chánh” đời sống thờ phượng của đất nước. Sau khi nhận ra những sai phạm của dân chúng, ông nhanh chóng lập lại trật tự kỷ cương trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Cuối cùng, ông kêu gọi dân chúng “chớ trì hoãn” vì Chúa đã chọn họ (câu 11).

Ngày nay, Cơ Đốc nhân cũng là những người được lựa chọn nên cần phải được thanh tẩy để xứng đáng trước mặt Chúa. Có thể nhiều áp lực và trách nhiệm trong cuộc sống khiến chúng ta trì trệ trong việc thờ phượng và phục vụ Chúa. Chúng ta cần xem xét lại đời sống theo Chúa mỗi ngày để lập thói quen thờ phượng Chúa cách trung tín và giữ đời sống thanh sạch trước mặt Chúa. Các Hội Thánh cũng cần nhờ ơn Chúa xem lại tinh thần và cung cách thờ phượng Chúa để kịp thời sửa đổi nếu có những điều không hiệp với ý muốn Chúa và Lời Ngài. Mỗi Cơ Đốc nhân cũng luôn tự xét mình xem mình “có lấy tâm thần và lẽ thật” mà thờ phượng Chúa không (Giăng 4:24).

Bạn thấy mình có cần được thanh tẩy và lập lại đời sống thờ phượng Chúa không?

Lạy Chúa, xin tẩy sạch tấm lòng con và giúp con lập lại đời sống thờ phượng vui lòng Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page