top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Chậm Trễ Chăng?


“Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi” (Dân Số Ký 14:18 BTT).“Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch” (Dân Số Ký 14:18 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp thưa với Chúa điều gì? Ông xin sự tha thứ của Chúa thế nào? Trong hoàn cảnh thử thách, có khi nào bạn nghĩ Chúa không thương bạn hay Chúa chậm trễ cứu giúp bạn không? Bạn làm gì để vượt qua thử thách?Trong sự thử thách quá lớn của mình, ông Gióp đưa ra hàng loạt câu hỏi. Ông đặt những câu hỏi đối chiếu giữa kiến thức ông đã biết với đời sống thực tế tuyệt vọng mà ông đang phải đối diện. Ông thưa với Chúa rằng loài người như ông rất nhỏ bé, đời sống chóng qua, nhưng tại sao Chúa “kể là cao trọng” và vì sao “Chúa lưu ý đến” (câu 17). Ông thắc mắc phải chăng Chúa theo dõi và soi xét ông “mỗi buổi sáng” kỹ như vậy là để kiểm soát, thử rèn ông? Ông mong sao Chúa “xây mắt khỏi” ông để ông nhẹ nhàng đôi chút (câu 19). Chúa theo ông không rời, kiểm soát khắt khe làm sao ông sống nổi!Ông tiếp tục van xin Chúa thương xót mà xóa hết các hoạn nạn ông đang gánh chịu. Ông thưa rằng “nếu tôi phạm tội” (câu 20) xin Chúa tha thứ cho ông. Ông Gióp vẫn tin rằng, hoạn nạn của ông không phải là hậu quả của tội lỗi ông đã phạm. Nhưng nếu ông có phạm tội thì Chúa cũng thương xót mà tha thứ cho ông. Ông đặt câu hỏi với Chúa rằng sao Chúa vẫn để ông trở thành gánh nặng cho Ngài, “không tha tội cho tôi” và “cất lấy gian ác khỏi tôi đi?” (câu 21).

Ông Gióp kết luận nếu Chúa không cứu ông kịp thời thì vì ông sẽ nằm yên trong cát bụi. Khi ấy “Chúa tìm kiếm tôi, song tôi không còn nữa.” Khi Chúa chậm trễ cứu ông thì ông sẽ không còn cơ hội để ca ngợi, thờ phượng Chúa như mục đích Chúa đã sáng tạo ra ông.Lời Chúa hứa: “Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết” (Thi-thiên 33:18-19). Và Ngài cũng hứa rằng: “ĐứcGiê-hô-va chậm nóng giận, và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch” (Dân Số Ký 14:18 BTTHĐ). Nhưng trong sự thử thách, ông Gióp chỉ thấy mắt Chúa đoái xem ông để phạt ông chứ không giải cứu ông. Ông không còn thấy sự đầy ơn hay thương xót của Chúa, càng không thấy sự giải cứu của Ngài. Như vậy phải chăng có sự nghịch lý trong lời hứa của Chúa? Chẳng hề như vậy, vì chúng ta sẽ thấy Chúa giải cứu ông Gióp và ban phước cho ông bội phần hơn. Chúa cũng không hề chậm trễ cứu ông, vì Ngài biết sức chịu đựng thật sự của ông. Chúa là Đấng thành tín, đầy lòng thương xót, và luôn tha thứ tội lỗi chúng ta.

Bạn có nghi ngờ sự thương xót, quan phòng của Đức Chúa Trời không?

Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng thương xót và hằng chăm sóc con; xin cho con luôn giữ lòng tin trọn vẹn nơi Chúa trong mọi thử thách xảy ra trong đời sống con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page