top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Quý Chuộng Vinh Quang Nào?


“Bởi đó, ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời” (Ma-thi-ơ 10:32-33).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những quan trưởng không dám công khai bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu? Họ có phải là người có đức tin thật không? Bạn sẽ nhận được gì khi chọn Đức Chúa Trời thay vì chọn con người?Trong câu 37, Sứ đồ Giăng nói: “Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài,” nhưng dù vậy, “trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Giê-xu” (câu 42). Ngoài hai người được nêu tên là ông Ni-cô-đem và ôngGiô-sép, người A-ri-ma-thê (Giăng 3:1; 19:38-39), chúng ta không biết có bao nhiêu người thuộc hàng lãnh đạo Do Thái tin Chúa.

Những quan trưởng này không dám công khai đức tin vì sợ người Pha-ri-si và người Do Thái đuổi họ ra khỏi nhà hội. Họ sợ người trần thế mà không sợ Chúa; họ sợ bị đuổi khỏi nhà tạm dưới đất mà không sợ bị đuổi khỏi nhà đời đời trên trời. Lý do là “vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến” (câu 43). Bị đuổi khỏi nhà hội họ sẽ mất tiếng tăm, danh vọng cũng như quyền lợi tôn giáo họ đã dày công gây dựng lâu nay. Họ biết khi tin Chúa họ sẽ được vinh quang của Đức Chúa Trời, nhưng không dám trả giá vì họ quý chuộng vinh quang của loài người hơn. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?” (Giăng 5:44). Và Ngài cũng khẳng định rõ trong Ma-thi-ơ 10:32-33 rằng: “Bởi đó, ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối Ta trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.” Khi một người có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu, người đó sẽ sẵn sàng trả giá để bày tỏ đức tin của mình.

Người giấu kín đức tin vì sợ người trần thế thường là người chưa có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa.Sợ hãi con người và bám chặt danh vọng thế gian là những bức tường kiên cố ngăn chặn bước đi của đức tin. Quyền lực và danh vọng đến từ con người chỉ là hư vinh của thế gian, vô cùng bấp bênh, nay còn mai mất; chỉ có vinh quang đến từ Đức Chúa Trời là còn lại đời đời. Vì vậy, người khôn ngoan là người chọn Đức Chúa Trời thay vì chọn con người, có thể chúng ta thiệt thòi trong hiện tại nhưng sẽ nhận được trăm lần hơn trong đời này và trong cõi vĩnh hằng (Mác 10:29-30).

Nếp sống của bạn đang quý chuộng vinh quang nào?

Tạ ơn Chúa vì vinh quang của Ngài ban cho là còn đến đời đời, và phần thưởng Chúa ban là gấp trăm lần những gì con từ bỏ trong thế gian này. Xin giúp con mạnh mẽ bày tỏ đức tin nơi Chúa và sẵn sàng chia sẻ niềm tin với nhiều người khác.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page