top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Là Gió Hay Lửa?


“Bằng có ai không nghe theo Lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó. Còn người tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì người tiên tri ấy phải chết” (Phục Truyền 18:19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi dùng hai hình ảnh nào để ví sánh với các tiên tri giả và tiên tri thật của Chúa? Hậu quả của tiên tri giả là gì? Sức mạnh của Lời Chúa được mô tả như thế nào? Bạn áp dụng bài học này ra sao?Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã có những quy định rất rõ ràng cho những chức vụ mà Ngài lập nên. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký có ghi lại những quy định, cũng như lời cảnh báo cho các tiên tri hầu cho mọi người đều tuân thủ đúng những điều Đức Giê-hô-va đã truyền dạy. Thế nhưng, vẫn tồn tại trong vòng dân Chúa những người tự xưng mình là tiên tri, tự đưa ra những sứ điệp rồi nhân danh chính mình rao ra trong vòng dân chúng. Những sứ điệp này không phải là lời cảnh báo, cũng không hướng con người sống theo Lời Chúa, nhưng là những lời êm tai, ru ngủ đời sống tâm linh của họ và dẫn họ mỗi ngày càng xa cách Chúa, vì trong họ không có sứ điệp của Đức Chúa Trời (câu 13).

Lời Chúa cho biết số phận của những tiên tri giả này cũng giống các thần giả dối. Họ như những cơn gió, công việc của họ chỉ là hư không (Ê-sai 41:29). Tuy nhiên, họ phải nhận lấy hậu quả của những điều sai trật mà họ đã gây nên (câu 13).Ngược lại với hình ảnh ấy là hình ảnh các tiên tri của Đức Chúa Trời. Họ là đối tượng được Đức Chúa Trời truyền ban sứ điệp. Các tiên tri rao truyền sứ điệp nhân danh Chúa nên những lời ấy được ứng nghiệm. “Lửa” là hình ảnh được dùng làm biểu tượng cho tiên tri của Chúa. Họ là những ngọn lửa, dân Chúa chính là củi. Hình ảnh ngọn lửa thiêu đốt củi với sức mạnh ngày càng cao và mang tính triệt để, cho chúng ta hình dung sứ điệp của các tiên tri của Chúa truyền rao cũng sẽ có tác dụng trên dân chúng thể ấy. Chính Đức Giê-hô-va đã làm cho ứng nghiệm mọi Lời Ngài đã khiến các tiên tri của Ngài nói ra. Vì thế, dân chúng cần phải cẩn trọng lắng nghe và làm theo những điều từ các tiên tri này.Thế nhưng trong thực tế, dù là bối cảnh ngày xưa hay ngày nay thì con người thường có xu hướng thích nghe những điều êm tai và thuận với lòng mình. Song Lời Chúa hôm nay nhắc nhở những điều con người cần quan tâm tìm kiếm lắng nghe. Chỉ có Lời Hằng Sống từ Đức Chúa Trời mới đem đến cho con người sự sống.

Trước mặt Đức Chúa Trời, bạn là lửa hay là gió?Kính lạy Đức Chúa Trời!

Xin giúp con luôn nhận được sứ điệp từ nơi Chúa để nói và sống cách ích lợi, cũng như có sự khôn ngoan để nhận biết những sứ điệp và sứ giả đến từ Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


8 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page