top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao


“Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Thật vậy” đầu câu 17 nhấn mạnh điều gì? Mục đích của Sứ đồ Phao-lô là gì khi ông nói Chúa không giao cho ông làm báp-tem nhưng để rao giảng Tin Lành? Sự nhận biết rõ ràng công tác Chúa giao cho Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con cái Chúa điều gì?Sứ đồ Phao-lô nói ông tạ ơn Đức Chúa Trời vì ông chỉ mới làm báp-tem cho vài người (câu 14-16) để đập tan cáo buộc ông vận động lập phe phái riêng. Từ “Thật vậy” đầu câu 17 cho thấy một lần nữa Sứ đồ Phao-lô khẳng định công tác ông đang thực hiện không đến từ loài người hay do chính bản thân tự lập nên mà là do Đấng Christ sai phái. Ông nói tiếp, công tác Chúa giao phó cho ông không phải để làm phép báp-tem cho người đã tin nhưng là rao giảng Tin Lành cho người chưa được cứu.

Sứ đồ Phao-lô không có ý so sánh việc giảng Tin Lành quan trọng hơn việc làm báp-tem, vì cả hai việc đó đều do Chúa Giê-xu truyền dạy phải làm (Ma-thi-ơ 28:19-20), song Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng mỗi người nhận lãnh một công tác Chúa giao cho riêng mình. Trước mặt Chúa không công tác nào quan trọng hơn công tác nào, nhưng thái độ và tấm lòng của người thực hiện công tác mới là tiêu chuẩn để đánh giá. Lời khẳng định của Sứ đồ Phao-lô cho thấy ông rất gần gũi với Chúa và nhận biết cách rõ ràng công tác Chúa giao phó cho ông, đó chính là việc rao giảng Tin Lành. Nhờ nhận biết như vậy nên ông tận tâm, tận lực thực hiện trách nhiệm ấy một cách hữu hiệu. Lời xác định của Sứ đồ Phao-lô trong câu 17 nhằm nói cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô biết rằng ông hoàn toàn không có xu hướng nào cho việc vận động, tạo ảnh hưởng để lập nên những phe phái trong Hội Thánh Cô-rinh-tô.Qua lời khẳng định của Sứ đồ Phao lô về sự nhận biết rõ ràng trách nhiệm Chúa giao, chúng ta được nhắc nhở rằng, nhiều khi chúng ta đang phục vụ Chúa nhưng không có kết quả và gặp nhiều rắc rối trong công tác vì chúng ta không xác định được điều Chúa muốn mình thực hiện mà chỉ chạy theo những việc mình muốn làm hoặc bắt chước theo người khác.

Vì thế, chúng ta thường gặp phải những rắc rối, hờn giận, phàn nàn… Việc gần gũi, tương giao mật thiết với Chúa và Lời Chúa giúp chúng ta nhận biết rõ ràng công tác Chúa kêu gọi và giao phó cho riêng mình là điều thật sự quan trọng.

Như vậy, chúng ta mới chu toàn trách nhiệm Chúa giao, đồng thời không bị lạc hướng.Đức Chúa Trời đang giao cho bạn công tác nào? Bạn thực hiện trách nhiệm Chúa giao phó ra sao?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng xem xét đời sống con và giao phó công tác cho con, xin giúp con luôn vâng phục Chúa để cuộc đời con được ích lợi và Chúa vui lòng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page