top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa


“Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua sách Công Vụ Các Sứ Đồ và các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, cho biết gì về khả năng của ông? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không dùng tài hùng biện khôn khéo để rao giảng Tin Lành? Quyền năng để làm chứng về Chúa ngày trước cũng như ngày nay là gì?Qua sách Công Vụ và các thư tín của Sứ đồPhao-lô, chúng ta biết được vài nét sơ lược về tiểu sử của ông. Ông là người Do Thái chính gốc thuộc chi phái Bên-gia-min, từ nhỏ đã giữ nghiêm ngặt luật pháp; ông là thành viên nhiệt thành của nhóm Pha-ri-si (Phi-líp 3:5; Công Vụ 23:6); và là học trò của giáo sư nổi tiếng Ga-ma-li-ên (Công Vụ 22:3)…

Qua đó, chúng ta có thể biết Sứ đồ Phao-lô là một nhà trí thức, có nhiều khả năng. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng khi thực hiện công tác rao giảng Tin Lành thì “chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng” (câu 17). Nghĩa là ông không cậy vào sự khôn ngoan hay tài hùng biện để bắt phục người nghe, vì như vậy chỉ làm cho người nghe được thu hút đến với ông chứ không đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Chỉ có sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự mới có quyền năng tha tội và ban sự sống đời đời cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài.Nhiều khi chúng ta ra đi rao giảng Phúc Âm nhưng lại thích dùng những lời lẽ khôn khéo, lập luận theo trí khôn để tranh luận đến nỗi người nghe không cách gì có thể bắt bẻ hay cãi lý được, nhưng cuối cùng chúng ta không giúp người nghe đặt đức tin nơi sự chết của Chúa Giê-xu mà chỉ làm cho họ đề kháng lại những điều chúng ta nói ra mà thôi. Khi chúng ta không để cho năng quyền từ Chúa Thánh Linh hành động và không tập trung rao truyền về sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự, mà lại nhờ vào sự khôn ngoan và tài hùng biện khôn khéo của mình để thuyết phục người nghe thì sẽ thất bại. Hoặc chúng ta rụt rè, từ khước công tác làm chứng về Chúa vì cho rằng mình không có tài ăn nói thì cũng không đúng.

Hãy nhớ rằng rao giảng Tin Lành là trách nhiệm Chúa giao cho những ai đã nhận hưởng ơn cứu rỗi, chứ không phải là ân tứ đặc biệt Chúa ban cho vài cá nhân nào đó. Chính Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng khi chúng ta rao giảng về sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Vì thế chúng ta không nên thoái thác mà đánh mất cơ hội cứu người.

Đã bao nhiêu người được nghe về thập tự giá của Đấng Christ qua lời chứng của bạn? Bạn đã nhận được quyền năng của Chúa để thực hiện công tác này chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì sự chuẩn bị Ngài dành cho con khi giao trách nhiệm rao truyền sự chết của Ngài. Xin cho con trung tín thi hành sứ mệnh Chúa giao cho tới lúc Ngài đến.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page