top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Quyền Năng


“Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu Chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã giương các tầng trời và trải đất, ai ở cùng Ta?” (Ê-sai 44:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ quyền năng của Chúa như thế nào? Quyền năng của Chúa bày tỏ qua vũ trụ ra sao? Ông Gióp bày tỏ Chúa vô hình như thế nào? Bạn nhận biết gì về Đức Chúa Trời bạn đang thờ phượng?Sau khi nói với các bạn rằng chẳng có ai công bình trước mặt Đức Chúa Trời (câu 1-4), ông Gióp bày tỏ quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng sáng tạo và tể trị vũ trụ này (Sáng Thế Ký 1).

Những tạo vật như núi, đồi mà con người cho là vững bền thì Chúa dời đi hay lật đổ một cách dễ dàng. Mặt trời, mặt trăng, và các vì sao xa xôi và khó hiểu đối với loài người, nhưng tất cả đều đặt dưới quyền tể trị của Chúa. Công việc của Chúa thật quá lớn lao, không ai có thể dò xét được (câu 10). Con người chỉ là tạo vật do tay Đức Chúa Trời dựng nên thì làm sao mà hiểu hết được quyền năng của Ngài.Đức Chúa Trời cũng là Đấng vô hình. Ông Gióp thưa rằng: “Ngài sang ngang trước mặt tôi, nhưng tôi chẳng thấy Ngài” (câu 11). Vì Chúa là Thần, là Đấng vô hình nên không có một tượng chạm nào có thể bày tỏ về Đức Chúa Trời. Không có bất kỳ một vật thể hữu hình nào bày tỏ đầy đủ về Ngài. Chúa là Đấng quyền năng, không có một thần nào, thế lực nào có thể tồn tại trong sự hiện diện của Chúa. Ông Gióp viết: “Ai sẽ nói với Ngài rằng: Chúa làm chi vậy?” Con người làm sao ngăn cản được công việc của Chúa. Những người “giúp đỡ Ra-háp đều cúi xuống dưới Ngài” (câu 13).

Ra-háp là tên của một loài thủy quái trong thần thoại Ba-by-lôn, nó tượng trưng cho thế lực độc ác. Con người thời đó sợ nó nên thuận phục và thờ nó, nhưng Ra-háp phải quy phục trước Đức Chúa Trời quyền năng.Cơ Đốc nhân phải biết rõ Chúa mình đang thờ phượng là Chúa Quyền Năng. Đấng chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời đã sáng tạo và đang vận hành vũ trụ này. Công việc của Chúa rất lạ lùng; Chúa là Đấng vô hình luôn hiện diện với mỗi chúng ta trong cuộc sống. Người thế gian đang thờ những “Ra-háp” khác nhau như thờ mặt trời, mặt trăng, tinh tú, các thế lực thiên nhiên, các sinh vật hay con người nào đó. Nhưng những đối tượng ấy không thể tồn tại trước Đức Chúa Trời vì tất cả cũng chỉ là tạo vật của Ngài. Chúng ta không theo Tin Lành chỉ để có một tôn giáo, cũng không thờ phượng Đức Chúa Trời như các thần mà thế gian thờ, nhưng chúng ta phải biết rõ Đấng chúng ta thờ phượng là Đấng quyền năng, vô hình, và cao cả tuyệt đối.

Bạn có luôn vững tin và phó thác đời mình nơi Đức Chúa Trời Quyền Năng không?

Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng đã tạo dựng vũ trụ và con người chúng con. Xin cho con sống với Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Chúa và kính sợ Chúa suốt cuộc đời con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page