top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn


“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô chấp nhận từ bỏ mọi sự ông có để đánh đổi điều gì? Điều đó có giá trị thế nào và nhờ đâu mà có? Sứ đồ Phao-lô hy vọng gì từ trong sự nhận biết Chúa của ông? Bạn cần “chịu lỗ” những gì để được điều quý hơn cho mình?Trước khi Sứ đồ Phao-lô gặp Chúa trên đường đến Đa-mách, ông là người theo Do Thái giáo rất nhiệt thành, được nhiều người kính nể. Ông cũng là một học giả nổi tiếng (Công-vụ Các Sứ-đồ 26:24) và là một lãnh tụ tôn giáo. Nhưng từ khi thật sự gặp Chúa, đời sống ông hoàn toàn biến đổi.

Ông nhận ra rằng không có gì khác trên cuộc đời này quý hơn việc nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và được ở trong Ngài (câu 8-9a). Từ sự nhận biết đó, ông sẵn sàng chấp nhận từ bỏ mọi sự ông đang nắm giữ để đổi lấy Đấng Christ. Ông xem những danh vọng, địa vị, học thức, chức quyền ông có đều như rơm rác và “vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8). Những điều Sứ đồ Phao-lô tìm kiếm sau khi tin Chúa không dựa vào “sự công chính đến bởi luật pháp,” mà bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 9). Ông sẵn sàng chịu mọi thiệt thòi để được biết Chúa, được kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thống khổ của Chúa và trở nên giống như Ngài trong sự chết (câu 10).

Chúng ta biết rõ cuộc đời Sứ đồ Phao-lô thật sự đã trải nghiệm những điều đó. Suốt quãng đời còn lại của ông sau khi gặp Chúa là sống vì Tin Lành, sống cho Chúa như ông đã nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Hy vọng cuối cùng của cuộc đời ông là “được sống lại từ trong cõi chết” (câu 11) vì ông muốn kinh nghiệm như chính Chúa Giê-xu.Nhìn lại cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy ông được “lợi” nhiều hơn “lỗ” và nhận được điều quý giá hơn hết là nhận biết Chúa, sống trong Chúa, kinh nghiệm Ngài, và phục vụ Ngài. Ông đã đầu tư cuộc đời mình cho những điều còn lại đời đời và đã “chịu lỗ” để đem nhiều người trở lại với Chúa.

Nhận biết Chúa và sống trong Ngài phải là mục tiêu tối hậu của chúng ta. Do đó, chúng ta phải sẵn sàng xem nhưng điều thuộc về thế gian như là rơm rác để đầu tư thời gian, khả năng, tiền của vào những điều “quý hơn hết” và có giá trị đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bạn đang đầu tư cuộc đời mình vào những điều gì?

Lạy Chúa, xin giúp con sẵn sàng chịu lỗ đối với thế gian để được điều quý hơn là sự nhận biết Ngài, sống trong Ngài, và sống cho Ngài.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page